Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 072005 (нула седем две нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Над Голомешница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.001 дка. (три декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 072006 – др. селскост. т. на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 000044 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 072004 – нива на община Симитли;имот № 000136 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 072008 – ливада на насл. на Достена Стоянова Стамболийска; имот № 072007 – изоставена нива на насл. на Достена Стоянова Стамболийска.II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 049033 (нула четири девет нула три три), с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.500 дка. (петстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 57203. при граници на имота: Имот № 049002 – ливада на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 049034 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000062 – жил. тер. на с.Полето; имот № 049032 – др.селскост.тер. на Община Симитли.IІІ. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:15. Терен от 16 (шестнадесет) квадратни метра, находящ се кв 26 А /двадесет и шести/ по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт”IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:27. Поземлен имот № 000227 (нула нула нула две две седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Пужевица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 7.719 дка. (седем декара седемстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000264 – гора в зем. земи-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000226 – пасище, мера на Катина Димитрова Никова; имот № 003045 – нива на Тодорка Георгиева Стоянова; имот № 000229 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000228 – пасище, мера на община Симитли.V.Създава са нов раздел  IX”Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, както следва:1. Право на пристрояване на стълбищна клетка за осигуряване на достъп до втори етаж на Филиал за спешна медицинса помощ-Симитли – Петно 4/четири/ от ПЗ с площ от 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/ към двуетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.2. Право на строеж на три броя гаражни клетки за санитарните автомобили – Петно 1/едно/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, Петно 2 /две/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ и Петно 3 /три/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ от ПЗ с обща площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли
VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 210лв.           

 VII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 


С уважение,                   

 КМЕТ: …………...................                                        

                   /Апостол Апостолов/