Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква О.”Поземлени имоти в землището  с.Черниче, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:2. Урегулиран поземлен имот I (първи) с пл.сн. №168 (сто шестдесет и осми), находящ се в кв.6 (шести) по регулационния и кадастралния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/1954г., допълване на кадастралния план със Заповед №602/2007 г. и Заповед № 103/2016г. и изменение на регулационния план със Заповед №387/16.05.2016г. на Кмета на Община Симитли с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 5036.00 кв.м. (пет хиляди тридесет и шест квадратни метра), отреден за „Смесено предназначение”,  ведно с построените в имота: Сграда „Училище”, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 165 кв.м. (сто шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1951 г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година); Сграда „Пристройка към училището”,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра), построена през 1992г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници на имота: Североизток – улица; югоизток – имот с пл.сн.№157; югозапад – улица; северозапад – УПИ II с пл.сн. № 167.  ІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя: 30. Поземлен имот № 043004 (нула четири три нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.насаждения”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.026 дка. (два декара и двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 043003 – нива на насл.на Стоил Васев Гошев и др.; имот № 000369 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000209 – полски път на Община Симитли-ПП. ІІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:8. Поземлен имот № 052016 (нула пет две нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Нусковица”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.114 дка. (един декар и сто и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 052015 – нива на насл.на Георги Николов Нусков; имот № 052017 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 052018 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 052021– гора в зем.земи на Община Симитли.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:12.Поземлен имот № 356005 (три пет шест нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бресто”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.294 дка. (два декара двеста деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000508 – местен път на община Симитли-МП; имот № 356004 – нива на насл. на Георги Николов Бельов; имот № 356008 – овощна градина на община Симитли; имот № 356006 – храсти на Янко Трайчов Янев.13. Поземлен имот № 356008 (три пет шест нула нула осем) с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Бресто”, землище на гр. Симитли, целият имот с площ от 1. 963 дка. (един декар деветстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 356004 – нива на насл. на Георги Николов Бельов; имот № 000706 – залесена тер. на ДАГ-ДГС Симитли; имот № 356009 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Маламов; имот № 356007 – нива на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 356005 – нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:3.Поземлен имот № 059006 (нула пет девет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 2.307 дка. (два декара и триста и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 059007 – нива на насл.на Лазар Василев Бачев; имот № 000110 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 059005 – нива на насл.на Стоян Николов Въчев.VII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 050003 (нула пет нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Янковци”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.882 дка. (един декар и осемстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 050001 – пасище, мера на насл.на Атанас Стоименов Златков; имот № 050002 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000116 – водоем на Община Симитли-В; имот № 050004 – нива на Васил Красимиров Янчев и др.  2.Поземлен имот № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Каменица”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000101 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 076008 – нива на Васил Бойков Крушалийски; имот № 076010 – нива на насл. на Стойне Николов Мутавчийски; имот № 076013 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски.   3. Поземлен имот № 076015 (нула седем шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Каменица”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.416 дка. (три декара и четиристотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 076012 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски; имот № 076010 – нива на насл.на Стойне Николов Мутавчийски; имот № 076013 – нива на насл.на Александър Николов Мутафджийски; имот № 076014 – нива на насл.на Иванка Георгиева Пандурска; имот № 000059 - полски път на Община Симитли-ПП.1. VIII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Докатичево, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000247 (нула нула нула две четири седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.752 дка. (четири декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000238 -  изоставена нива на община Симитли; имот № 000246 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000248 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000249 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000385 – полски път на община Симитли; 2. Поземлен имот № 000248 (нула нула нула две четири осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 2.750 дка. (два декара седемстотин и петдесет  кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000253 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000249 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000247 – изоставена нива на община Симитли; имот 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; 3. Поземлен имот № 000257 (нула нула нула две пет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.195 дка. (четири декара сто деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000258 – полска култура на насл. на Йордан Стойчев Косов; имот № 000275 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000254 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; 4. Поземлен имот № 000260 (нула нула нула две шест нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 2.854 дка. (два декара осемстотин петдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000257 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000261 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000263 – изоставена нива на община Симитли; 5. Поземлен имот № 000261 (нула нула нула две шест едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 3.579 дка. (три декара петстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000265 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000264 – полска култура на Стойне Илиев Костев; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000263 – изоставена нива на община Симитли; 6. Поземлен имот № 000263 (нула нула нула две шест три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Череша”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 3.498 дка. (три декара четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000245 – пасище, мера на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000265 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000261 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000260 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000259 – полска култура на насл. на Стоил Георгиев Костев; имот № 000262 – полска култура на Стойне Илиев Костев.

IX. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 540лв.           

 Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 145 400лв.
X.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 960 лева.


С уважение,                     КМЕТ: …………...................                                                                         /Апостол Апостолов/