Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ПОКАНА-За участие в консултации за определяне на състава Секционните избирателни комисии за произвеждане на Местни избори 2015

ПОКАНА-За участие в консултации за определяне на състава Секционните избирателни комисии за произвеждане на Местни избори 2015

ПОКАНА

За участие в консултации за определяне на състава Секционните избирателни комисии за произвеждане на Местни избори 2015На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каним на 16.09.2015г. /сряда/ от 17.30 часа в Заседателната залата на Общинска администрация – Симитли, находяща се на адрес: гр.Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ет.2,  за провеждане на консултации за определяне на съставите на Секционна избирателна комисия за произвеждане на Местни избори  2015 година на 25.10.2015г.
За да участвате в консултациите следва да представите следните документи:

1.    Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа трите имена на  
предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,    
образование, специалност, партията или коалицията която ги предлага /съгласно
Приложение 1/.
2.    Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3.    Пълномощно от лицата, представляващи  партията или коалицията    когато в консултациите участват упълномощени лица;
4.    Към предложението си по т.1 партиите, коалициите представят списък на резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случайте по чл. 51, ал. 2 СИК Симитли.

Приложения:
5.  Приложение 1 – Предложение на СИК
6.  Приложение 2 – Предложение за резервни членове на СИК;
7.  Приложение 3 – Рещение № 1984 МИ/НР на ЦИК от 08.09.2015г. и Методика
8.  Приложение 4 – Решение № 6/ 11.09.2015г. на ОИК Симитли
9.  Приложение 5 – Квотно разпределение на местата в СИК

 


Вр ИД КМЕТ:...........................................
/Юлиан Мишев/