Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Предложение и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли.

Предложение и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к. 2730,  гр. Симитли, ул.  “Хр. Ботев”  №27, тел. 0748/72138, 72157,  факс:  0748/72231

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОбС – ГР.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли.


Уважаема г-жо Председател,

В изпълнение на Закона за общинските бюджети, през 2005 г. беше приета от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета /Решение № 126 от 21.01.2005г./.

С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Законa за общинските бюджети. Това налага и отмяната на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С разпоредбите на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ДВ, бр.15/15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се въведе изискване за приемане на нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли.

С приемане на посочената Наредба се цели спазване принципите на управление на публичните финанси, като за прилагането и не са необходими финансови ресурси и други средства.

В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата ведно с мотивите за приемането и се оповестят на сайта на община Симитли, като в 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта.

Предвид гореизложеното и на основание чл.115, ал.2 от ПОДОбСНКВОА, чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет Симитли да вземе следното:


Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли.
2. Отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Симитли /Решение № ......... от ........./


Мотиви


1.Действащата към настоящия момент Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Симитли е приета от Общински съвет - Симитли в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.
С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Законa за общинските бюджети. Това налага и отмяната на действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
В изпълнение на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, общинският съвет следва да приеме нова наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Съгласно § 122 от Допълнителните разпоредби  на Закона за публичните финанси, бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 год. се провежда по правилата на същия закон.

2. Цели
С новата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли, се цели постигане на съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, както и спазване на принципите за управление на публичните средства.
3. Финансови средства
Приемането и прилагането на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли не е свързано с разходването на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати
С приемането на новата наредба, ще бъде приведена в съответствие  местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен.
Въвежда се в наредбата изискването  за средносрочно бюджетно планиране.
Очаква се със същата да се постигне по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при  обсъждането на бюджетната  политика на Община Симитли.
Общинският бюджет ще се управлява по начин, който ще гарантира отчетността и отговорността на всички разпоредители с бюджет.
Ще се постигне съответствие  на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Симитли.
Друг резултат който следва да бъде постигнат е поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на Община Симитли.
Ще се  разшири обхвата на информацията съдържаща се в годишния отчет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

 


С уважение,
Апостол Апостолов        
КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ