Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До  

Екатерина Атанасова Дамяноваобл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ № 51, ет. 1, ап.1   

 

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПР- план  за регулация на УПИ XXXVII – 105 и УПИ XXXVIII - 105 кв. 2 по действащия регулационен план на с. Брежани, община Симитли за обединяване  на гореописаните имоти. Устройствената зона е „Жм“ – жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване.

Възложител: Ивайло Кръстев Василев

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП“

 

БТ