Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А:

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 24.11.2023 г. от 10.30 часа, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/  години на следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 73184.9.426 (седем три едно осем четири точка девет точка четири две шест), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Тросково, местност „Ливадище“, целият имот с площ от 3451 кв.м. (три хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.9.428, 73184.9.429, 73184.9.430, 73184.9.425, 73184.9.502, 73184.9.423, 73184.9.427.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописания имот – 70 лв. /седемдесет лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 7 лв. /седем лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 01.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.