Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Уведомявам Ви, че е издадено РЕШЕНИЕ №987 от Общински съвет – Симитли, област Благоевград на база проведено заседание на 19.09.2023г. се разрешава изработване на подробен  устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР).

Проектът се предвижда да обхване ул. „ Христо Смирненски“  между о.т. 31, о.т.32 към о.т. 54 за промяна на уличната регулация и ПУП – ПР за УПИ VII – 767 и разделяне на УПИ VIII -766 на три УПИ IX -766, УПИ X- 766 и УПИ XI -766, кв. 36 по регулационния план на гр. Симитли, общ. Симитли.

Възложител: Община Симитли

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.