Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за

ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024 година, комисията по чл.37в,

ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на

основание чл. 74, ал. 3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за

ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на

с. Железница в община Симитли, област Благоевград.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет

страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на

разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие гр. Симитли.

На основание чл.74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на

масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 27 септември

2023 год. по инициатива на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите

лица.

АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА: (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-07-180-1/14.09.2023 г., изменяща Заповед №

РД-07-180/03.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

26.09.2023 г.