Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Стоянка Евтимова Павлова ул. Шар Планина №27, ет.2, ап.4, гр. Благоевград

Александър Янев Стояновскиул. Дойран №8, ет.4, ап.7, гр. Благоевград

Александър Янев Стояновскир-н. Приморски кв. св св. Конст.и Елена№31, гр. Варна

Румяна Янева Панчеваж.к. Запад, № 16, ет.7, ап.21, гр. Благоевград

Спаска Боянова Лунджоваж.к. Еленово, № 180, ет.1, ап.1, гр. Благоевград

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед №380/19.06.2023г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29146.3.24, местност „Шебечковица”, по КККР на с. Железница, община Симитли за промяна предназначението от „нива“ за „Фотоволтаична централа“. Допуснатата устройствена зона е „Соп“ (смесена устройствена зона) – с отреждане „за производствено-складови и обслужващи дейности“. Поземлен имот с идентификатор 29146.3.24, местност „Шебечковица, по КККР на с. Желзница, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификатор 29146.2.839.

Възложител: „БД РЕНТ“ ООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.