Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Програми Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  за  2013г.

 

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2012г. до 2015 година включително.
Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.
Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .
Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.
Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост


ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА

А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. Урегулиран поземлен имот VІ (шести), пл. сн. № 1153 (хиляда сто петдесет и три), находящ се в кв. 73 (седемдесет и три), целият имот с площ от 300 кв.м. (триста кв.м.), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143 /1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10. 2005 г., отреден за “Болница и поликлиника”, изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 400/09.08.2007 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Болница”, изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 778/13.12.2010 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване” и изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 305/04.05.2012 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Смесено предназначение”,  с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ V, пл. сн. № 1336, кв. 83; Изток –улица; Юг – улица; Запад – УПИ V, пл. сн. № 1153, кв. 73.
2. Урегулиран поземлен имот ХХІІІ (двадесет и трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 210 кв.м. (двеста и десет кв.м) по регулационния на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХІV, пл. сн. № 1437, кв. 7.

3./Допълнена с Решение № 354 по Протокол № 25 от 08.02.2013г./ Урегулиран поземлен имот ХХІV (двадесет и четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 210 кв.м. (двеста и десет кв.м) по регулационния на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХIІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХV, пл. сн. № 1437, кв. 7.

4./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Урегулиран поземлен имот ХХХІХ (тридесет и девети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 240,30 кв.м. (двеста и  четиридесет кв.м. и тридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХХХVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХL, пл. сн. № 1437, кв.7.


5./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Поземлен имот № 391030 (три девет едно нула три нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Клинков път”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 4.400 дка. (четири декара и четиристотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 391031 – нива на община Симитли; имот № 391014 – нива на насл. на Симеон Тодоров Айков; имот № 391013 – нива на насл. на Никола Владимиров Ревалски; имот № 000582 – полски път на община Симитли-ПП.

6./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Поземлен имот № 000816 (нула нула нула осем едно шест) с начин на трайно ползване “Др. пътна тер.”, находящ се в местността “Драката”, землище на гр. Симитли, целият имот с площ от 3.065 дка. (три декара и шестдесет и пет кв.м.) с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000552 – местен път на Община Симитли-МП; имот № 000723 – др. пътна тер. на “Булкариока” ЕООД; землищна граница; имот № 000665 – дере, овраг, яма на Община Симитли; имот № 000650 – изост. нива-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.


7./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 19 (деветнадесети), целият имот  с площ от 4455,70 кв.м. (четири хиляд четиристотин петдесет и пет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 648,26 кв.м. (шестстотин четиридесет и осем кв.м. и двадесет и шест кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г. и граници на имота: Североизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 19, Югоизток – улица, Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 19, Северозапад – улица.


8./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 4 (четвърти), целият имот с площ от 639,90 кв.м. (шестстотин тридесет и девет кв.м. и деветдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС – Симитли, отреден за „Смесено предназначение”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 182 кв.м. (сто осемдесет и два кв.м.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1980 г. и граници на имота: Север – УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 4; Изток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 4, Юг – УПИ ІV, пл. сн. № 1437, кв. 4; Запад – улица.

9./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 3819,40 кв.м. (три хиляди осемстотин и деветнадесет кв.м. и четиридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 1151,87 кв.м. (хиляда сто петдесет и един кв.м. и осемдесет и седем кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г.и граници на имота: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 20, Югоизток – улица, Югозапад – улица,  Северозапад – край на регулацията.


10./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Урегулиран поземлен имот V (пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ с в кв. 19 (деветнадесети), целият имот с площ от 3802,25 кв.м. (три хиляди осемстотин и два кв.м. и двадесет и пет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със  Заповеди № 142, 143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС – Симитли, отреден за „Предимно промишлена зона” и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 435/15.07.2011 г., отреден за „Промишлени и складови дейности”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построените в него: Сграда със застроена площ от 870,33 кв.м. (осемстотин и седемдесет кв.м. и тридесет и три кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г. и Сграда със застроена площ от 96,78 кв.м. (деветдесет и шест кв.м. и седемдесет и осем кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1976 г., търпими съгласно удостоверение № 42/03.08.2011 г. по § 16, ал. 1 от предходните разпоредби на Закона за устройство на територията и граници на имота: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 19, Югоизток – улица, Югозапад – улица, Северозапад – УПИ VІ, пл. сн. № 1437, кв. 19.

11./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 279006 (две седем девет нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Чифлико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.338 дка. (триста тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000418 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 279005 – нива на насл. на Александър Атанасов Мурджов; имот № 279007 – нива на насл. на Борис Михайлов Нешев.

12./Допълнена с Решение № 504 по Протокол № 32 от 20.06.2013г./ Поземлен имот № 000870 (нула нула нула осем седем нула), с начин на трайно ползване “ Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 6.000 дка. ( шест декара), с ЕКАТТЕ 66460, при граници : Имот № 000869 – изоставена нива на  община Симитли; имот № 000552 – местен път на община Симитли - МП; имот № 000816 – друга пътна територия на община Симитли; имот № 000665 – дере, овраг, яма на община Симитли.


13./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 33 от 04.07.2013г./ Комплексна трансформаторна подстанция /КТП 1/ 20/0,4 кV – 2х630 кVА /сгради и съоръжения/, представляваща сграда – трафопост, със застоена площ от 13.33 кв.м., 1 етаж, МС, находяща се в УПИ XXX, пл.сн. № 1437, кв. 7 по рег. план на гр. Симитли;

14./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 32 от 04.07.2013г./Комплексна трансформаторна подстанция /КТП 2/ 20/0,4 кV – 630 кV /сгради и съоръжения/, представляваща сграда – трафопост, със застоена площ от 8.10 кв.м., 1 етаж, МС, находяща се в УПИ XXI, пл.сн. № 1437, кв. 14 по рег. план на гр. Симитли;

15./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 33 от 04.07.2013г./ Кабели 20 кV – външно електрозахранване на КТП 630 кVА и на КТП 2 х 630 кVА.;

16./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 33 от 04.07.2013г./Площадкови кабели – средно напрежение, представляващо кабелна връзка 20 кV между трафопост КТП 1 - 2 х 630 кVА и КТП 2  - 630 кVА, с цел осигуряване на работата им в пръстен в електроразпределителната мрежа 20 кV.

17./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Поземлен имот № 376029 (три седем шест нула две девет) с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Драката” землище на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.663 дка. (шестстотин шестдесет и три кв.м.) с ЕКАТТЕ 66460, и граници на имота: Имот № 376012 – лозе на насл. на Методи Ангелов Христов; имот № 376027 – лозе на Кирил Стойнев Моралиев; имот № 000547 – полски път на община Симитли – ПП; имот № 376030 – лозе на Антон Добринов Гогов и имот № 376028 – лозе на Красимир Симеонов Бачев.


18./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./Поземлен имот № 169009 (едно шест девет нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Анището”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.098 дка. (два декара и деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 169010 – унищо.нива-пром. на община Симитли; имот № 000256 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000255 – жил.територия на мах. Духарска; имот №169008 – изоставена нива на насл. на Михал Алексов Кимчев; имот № 169007 – изоставена нива на насл. на Славе Петров Кашайков.

19./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 143019 (едно четири три нула едно девет), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо село”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.498 дка. (един декар четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 143006 – овощна градина на Андон Тасев Андонов; имот № 000647 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 143008 – овощна градина на насл. на Борис Страхил Стоименови Бачеви.

20./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 388024 (три осем осем нула две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Еленико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.688 дка. (шестстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 388015 – нива на Тома Методиев Благоев; имот № 388014 – нива на община Симитли; имот № 388025 – нива на насл. Стойне Николов Георгиев; имот № 000557 – напоителен канал на МЗГ-ХМС; имот № 388023  - нива на насл. Васил Янев Стойнев.


21./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 388013 (три осем осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Еленико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.450 дка. (четиристотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000666 – предпазна дига на МЗГ - ХМС; имот № 388014 – нива на община Симитли ; имот № 388026 – нива на община Симитли; имот № 388027- нива на насл. на Георги Ангелов Косячки; имот № 388012  - нива на наследници на Стойне Николов Георгиев.


22./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 388014 (три осем осем нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Еленико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.031 дка. (един декар и тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000666 – предпазна дига на МЗГ - ХМС; имот № 388015 – нива на Тома Методиев Благоев ; имот № 388024 – нива на община Симитли; имот № 388025 – нива на насл. на Стойне Николов Георгиев; имот № 388013  - нива на община Симитли.

23./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./Поземлен имот № 000868 (нула нула нула осем шест осем), с начин на трайно ползване “Др. селскост. тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Чифлико”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 23.514 дка. (двадесет и три декара петстотин и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 и граници на имота: Имот № 000867 – др. селскст. тер. на община Симитли; имот № 000418 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000863 – др. селищна тер. на община Симитли; имот № 000065 – вътрешна река на Държавата-МОСВ.
24./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./Урегулиран поземлен имот ХХХVІІІ (тридесет и осми), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 242 кв.м. (двеста и четиридесет и два кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460. при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХХХVІІ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица;Северозапад – УПИ ХХХІХ, пл. сн. № 1437, кв.7.
25./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 165004 (едно шест пет нула нула четири), с начин на трайно ползване “Др. неизп. нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Анището”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.519 дка. (петстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 при граници на имота: Имот № 165001 – нива на Румен Георгиев Хаджийски; имот № 165002 – нива на насл. на Вельо Христов Драганчев; имот № 000238 – местен път ва община Симитли-МП.
26./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./Поземлен имот № 489025 (четири осем девет нула две пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стружка река”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 0.923 дка. (деветстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 при граници на имота: Имот № 489027 – овощна градина на насл. на Александър Спасов Деливерски; имот № 489034 – нива на община Симитли; имот № 489024 – нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 489020 – нива на насл. на Санде Георгиев Деливерски.
27./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 489034 (четири осем девет нула три четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стружка река”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.085 дка. (два декара осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460 при граници на имота: Имот № 489035 – нива на насл. на Йосиф Божинов Арнаудски; имот № 489027 – овощна градина на насл. на Александър Спасов Деливерски; имот № 489025 – нива на община Симитли; имот № 489024 – нива на насл. на Васил Стоинев Белански; имот № 489043 – нива на насл. на Тодор Костадинов Айков; имот № 489042 – нива на насл. на Симеон Тодоров Айков.

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:


1.Поземлен имот № 001338 (нула нула едно три три осем) с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землище на с. Железница с ЕКАТТЕ 29146, целият имот с площ от 0. 651 дка. (шестстотин петдесет и един кв.м.), при граници на имота: Имот № 001339 – нива на Огнян Величков Минков; имот № 000674 – жп транспорт на Държавата-Т; имот № 001355 – пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

2./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 002534 (нула нула две пет три четири), с начин на трайно ползване “Зеленч. култура”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.076 дка. (седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 002542 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002533 – зеленч. култура на община Симитли; имот № 002542 – пасище с храсти на община Симитли; имот №002535 – зеленч. култура на насл. на Георги Митев Златинов.
3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 002533 (нула нула две пет три три), с начин на трайно ползване “Зеленч. култура”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.212 дка. (двеста и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 030073 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 002534 – зеленч. култура на община Симитли; имот № 002542 – пасище с храсти на община Симитли.
4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 002502 (нула нула две пет нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.776 дка. (седемстотин седемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 002469 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002503 – нива на насл. на Григор Михайлов Дреновички; имот № 030018 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 002501 – нива на насл. на Григор Михайлов Дреновички.
5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000373 (нула нула нула три седем три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Илкова нива”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.804 дка. (един декар осемстотин и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000374  – изоставена нива на община Симитли; имот № 000379 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000372 – изоставена нива на насл. на Андон Стоицов Осеярски.
6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 000371 (нула нула нула три седем едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Табутски рид”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.543 дка. (един декар петстотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000372 – изоставена нива на насл. на Андон Стоицов Осеярски; имот № 000379 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000370  – нива на община Симитли.
7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 003019 (нула нула три нула едно девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, с ЕКАТТЕ 29146,  целият имот с площ от 7.201 дка. (седем декара двеста и един кв.м.) и граници на имота: Имот № 003014 – нива на община Симитли; имот № 002839 – овощна градина на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 001210 – залесена терит. на МЗГ-ДЛ; имот № 002837 – нива на насл. на Спас Ангелов Качищов; имот № 002730 – пасище с храсти на община Симитли.
8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 003014 (нула нула три нула едно четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, с ЕКАТТЕ 29146, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара) и граници на имота: Имот № 002839 – овощна градина на насл. на Санде Димитров Стояновски; имот № 003019 – нива на община Симитли; имот № 002730 – пасище с храсти на община Симитли.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000370 (нула нула нула три седем нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Табутски рид”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.841 дка. (осемстотин четиридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот № 000369 – нива на насл. на Георги Николов Осоярски; имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000371 – нива на община Симитли; имот № 000379 – пасище с храсти на община Симитли.

10./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 003060 (нула нула три нула шест нула) с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Шебечковица”, землище на с. Железница, целият имот с площ от 2.937 дка. (два декара деветстотин тридесет и седем кв.м.) с ЕКАТТЕ 29146 и граници на имота: Имот З 002844 – нива на Методи Георгиев Качищов; имот № 003062 – друга селскостопанска територия на община Симитли; имот № 002890 – път ІV кл. на Община Симитли-Т; имот № 000998 – жп транспорт на Държавата-Т; имот № 002845 – лозе на насл. на Катерина Стоименова Механджийска; имот № 003061 – др. селскостопанска територия на община Симитли; имот № 003017 – др. селскостопанска територия на община Симитли.


11./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 003059 (нула нула три нула пет девет) с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, целият имот с площ от 5.058 дка. (пет декара и петдесет и осем кв.м.) с ЕКАТТЕ: 29146 и граници на имота: Имот № 001210 – залесена територия на МЗГ-ДЛ; имот № 003063 – друга селскостопанска територия на община Симитли; имот № 001214 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 003061 – друга  селскостопанска територия на община Симитли; имот № 003017 – друга селскостопанска територия на община Симитли.


12./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 003017 (нула нула три нула едно седем), находящ се в местността “Шебечковица”, землище на с. Железница, целият имот с площ от 7.724 дка. (седем декара седемстотин  двадесет и четири кв.м.) и граници на имота: Имот № 003018 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002844 – нива на Методи Георгиев Качищов; имот № 000771 – пасище, мера на Методи Георгиев Качищов; имот № 001210 – зелесена терит. на МЗГ-ДЛ.

 

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:


1.Поземлен имот № 080007 (нула осем нула нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чардака”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.917 дка. (четири декара деветстотин и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 080006 – нива на Али Мехмедов Тахчийски; имот № 000279 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000282 – полски път на Община Симитли-ПП.


2.Поземлен имот № 061001 (нула шест едно нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Лаката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.188 дка. (два декара сто осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000373 – местен път на община Симитли-Т; имот № 061002 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000200 – жил. територия на община Симитли-застроено.

3./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 029055 (нула две девет нула пет пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Чифлика”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.991 дка. (един декар деветстотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 и граници на имота: Имот № 029053 – нива на насл. на Рамазан Сулейманов Мулищяров; имот № 029092 – ливада на община Симитли; имот № 029054 – нива на насл. на Янко Митов Янев; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000094– дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли”ДП.

4./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./Поземлен имот № 037090 (нула три седем нула девет нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Чаздовица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.097 дка. (три декара и деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 и граници на имота: Имот № 037089 – нива на община Симитли; имот № 037017 – изоставени трайни насаждения на община Симитли; имот № 037022 – нива на Борис Александров Николов; имот № 037037 – нива на община Симитли; имот № 037084 – пасище, мера на Емилиян Александров Каменов; имот № 037043 – нива на насл. на Георги Христов Мицов.

Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 008013 (нула нула осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.923 дка. (деветстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052., при граници : Имот № 008016–полски път на община Симитли-ПП; имот № 008014 – нива на насл. на Спас Петров Неврокопски; имот № 000216–път І клас на Държавата-Т; имот № 008012 – нива на насл. на Димитър Павлов Давков.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./   Поземлен имот № 008008 (нула нула осем нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.718 дка. (седемстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052., при граници : Имот № 000216 – път І клас на Държавата-Т; имот № 008015 – нива на насл. на Борис Николов Кокольков; имот № 008016 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008009 – нива на насл. на Стоица Траянов Младенов.

3./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 000019 (нула нула нула нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гушевица”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.649 дка. (шестстотин четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000351 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000271 – напоител. канал на МЗХ-ХМС.

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 100046 (едно нула нула нула четири шест), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Мездрата-2”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 57162 и граници на имота: Имот № 100033 – нива на Стоимир Костадинов Димов; имот № 100047 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000011 – жил. територия на село Полена; имот № 100044 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100042 – произв. терен на “ЗЕМЕКС” ООД.

Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:


1./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 000041 (нула нула нула нула четири едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 16.512 дка. (шестнадесет декара петстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000060 – нива на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000043 – др. селскост. т. на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000053 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000372 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000067 – др. селскост. т. на община Симитли.


2. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 000067 (нула нула нула нула шест седем), с начин на трайно ползване “Др. селскост. т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Дрено”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 24.972 дка. (двадесет и четири декара деветстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012 и граници на имота: Имот № 000372 – полски път на община Симитли-Т; имот № 000081 – нива на насл. на Вельо Младенов Светецов; имот № 000058 – нива на Борис Стоянов Димитров; имот № 000059 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000060 – нива на “МИКРОН КОНСУЛТ” ЕООД; имот № 000041 – др. селскост. т. на община Симитли.

Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Поземлен имот № 055156 (нула пет пет едно пет шест), образуван от поземлен имот № 055068 (нула пет пет нула шест осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Лъжови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 15.126 дка. (петнадесет декара сто двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 055155 – ливада на община Симитли; имот № 055072 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 055069 – ливада на община Симитли; имот № 000073 – пасище, мера на община Симитли; имот № 055067 – ливада на община Симитли; имот № 055075 – ливада на насл. на Михал Тасев Гърков; имот № 055074 – ливада на насл. на Михал Тасев Гърков; имот № 055080 – ливада на насл. на Илия Марков Таралов; имот № 055073 – водостоп. съор. на Държавата-“ВиК” ЕООД.

2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 035011 (нула три пет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 2.085 дка. (два декара и осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203., при граници : Имот № 035010 – нива на община Симитли; имот № 035040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 035012 – нива на община Симитли; имот № 035008 – пасище с храсти на община Симитли.

3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./  Поземлен имот № 035013 (нула три пет нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Стражите”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.790 дка. (един декар седемстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203., при граници : Имот № 035015 – нива на община Симитли; имот № 035041 – нива на община Симитли; имот № 035040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 035014 – нива на община Симитли.

4./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. № 195 (сто деветдесет и пет), находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по регулационния план на с. Полето, одобрен със Заповед № 2881/02.07.1963 г. и кадастралния план, одобрен със Заповед № 778/11.09.2001 г., целият имот с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 и граници на имота: Север – улица; Изток – улица; Юг – имот с пл. сн. № 7000 – дере на община Симитли; Запад – имот с пл.сн. № 196, кв. 22.

5./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 049027 (нула четири девет нула две седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 1.090 дка. (един декар и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 при граници на имота: Имот № 000066 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049030 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049026 – нива на община Симитли; имот № 000063 – вътрешна река на Държавата-МОСВ.

З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 027020 (нула две седем нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Пелтековци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 1.217 дка. (един декар двеста и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 и граници на имота: Имот № 027018 – нива на община Симитли; имот № 000001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 027015 – дере  на община Симитли-ПП.

2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 027004 (нула две седем нула нула четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Пелтековци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 0.447 дка. (четиристотин четирдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978 и граници на имота: Имот № 027003 – стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗГ; имот № 027017 – нива на Илия Димитров Гълъбов; имот № 027005 – нива на Лазар Христов Давков; имот № 027015 – дере на община Симитли-ПП.

И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1.Поземлен имот № 137009 (едно три седем нула нула девет), с начин на трайно ползване “Ливада” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.408 дка. (три декара четиристотин и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот 000498 – дере на община Симитли-ПП; имот № 137008 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 137010 – ливада на насл. на Стоян Спасов Серафимов.


2. Поземлен имот № 137013 (едно три седем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.865 дка. (два декара осемстотин шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот 000273 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 137023 – ливада на насл. на Методи Костадинов Гълабов; имот № 137022 – пуст. необр. земя на община Симитли; имот № 137021 – ливада на насл. на Илия Иванов Спасов; имот № 137019 – ливада на насл. на Александър Ташков Данчов; имот № 137018 – ливада на насл. на Ангел Ташков Данчов; имот № 137014 – ливада на насл. на Фильо Христов Данчов; имот № 137012 – пасище с храсти на насл. на Цветан Сотиров Павлевски.

3./Допълнена с Решение № 354 по Протокол № 25 от 08.02.2013г./ Поземлен имот № 044024 (нула четири четири нула две четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Калника”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.095 дка. (един декар и деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот 044023 – нива на насл. на Иван Донев Митков; имот № 000231 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 044025 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

4./Допълнена с Решение № 409 по Протокол № 29 от 10.04.2013г./  Поземлен имот № 029058 (нула две девет нула пет осем), с начин на трайно ползване “Храсти”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Масларци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.800 дка. (два декара и осемстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 029059 – храсти на община Симитли; имот № 029039 – съобщ. провод на ДПФ-МЗГ; имот № 000184 – полски път на община Симитли–ПП; имот № 000044 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

5./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 068007 (нула шест осем нула нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Мадана”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.803 дка. (осемстотин и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000278 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 068006 – пуст. необр. земя на община Симитли; имот № 068008 – ливада на Антон Александров Каменов.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 129022 (едно две девет нула две две), с начин на трайно ползване “Ливада” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Извора”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.518 дка. (един декар петстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот 129020 – дере на община Симитли-ПП; имот № 129021 – ливада на насл. на Петър Динчев Радин; имот № 129023 – ливада на насл. на Ангел Спасов Достин; имот № 000257 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 129032 – ливада на насл. на Стоил Томанов Юручки; имот № 129033 – ливада на насл. на Кирил Сандев Дачев.

7./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Поземлен имот № 052041 (нула пет две нула четири едно), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Нусковица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.816 дка. (пет декара осемстотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405и граници на имота: Имот № 000287 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 052037 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 052045 – нива на насл. на Божин Благов Павлевски; имот № 052043 – нива на насл. на Стоил Спасов Серафимов; имот № 052042 – ливада на община Симитли.

8./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 137017 (едно три седем нула едно седем), с начин на трайно ползване “Ливада” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Лагове”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.992 дка. (деветстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 137020 – ливада на Спас Йорданов Гълъбов; имот № 137019 – ливада на насл. на Александър Ташков Данчов; имот № 137018 – ливада на насл. на Ангел Ташков Данчов; имот № 137015 – ливада на Костадин Христов Данчов; имот № 137016 – ливада на насл. на Мите Ангелов Павлевски; имот № 000498 – дере на община Симитли-ПП.


9./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 129056 (едно две девет нула пет шест), с начин на трайно ползване “Ливада” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Извора”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.688 дка. (един декар шестстотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 129054 – дере на община Симитли-ПП; имот № 129055 – ливада на Апостол Марков Проданов; имот № 129062 – ливада на насл. на Ангел Динчев Груев; имот № 129057 – ливада на Стойне Благов Проданов.


10./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./   Поземлен имот № 086008 (нула осем шест нула нула осем), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кантона”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.712 дка. (два декара седемстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 086007 – нива на насл. на Янчо Стоилов Сръндачки; имот № 086006 – нива на насл. на Димитър Стоянов Сръндачки; имот № 086016 – пуст. необр. земя на община Симитли; имот № 086015 – пасище, мера на община Симитли; имот № 086009 – нива на община Симитли.


11./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 017017 (нула едно седем нула едно седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Равнището–Миш.чукар”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.646 дка. (три декара шестстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405и граници на имота: Имот № 017016 – изоставена нива на община Симитли; имот № 017001 – пасище мера на община Симитли; имот № 000155 – полски път на община Симитли-ПП.


12./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 003097 (нула нула три нула девет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 2.164 дка. (два декара сто шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052 и граници на имота: Имот 003102 – нива на насл. на Велечко Иванов Златинов; имот № 000128 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003066 – нива на насл. на Никола Костадинов Ваканин; имот № 003076 – нива на насл. на Владимир Костадинов Здравчин; имот № 003075 – нива на насл. на Румена Димитрова Величкова;  имот № 003077 – нива на насл. на Костадин Величков Златинов.


13./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 068017 (нула шест осем нула едно седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Мадана”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.206 дка. (един декар двеста и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 068013 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 000278 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 068015 – нива на насл. на Васил Стоев Масларски; имот № 068016 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 068014 – пасище, мера на община Симитли; имот № 068024 – стопански двор на Георги Асенов Балакчиев.

14./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 000494 (нула нула нула четири девет четири), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Мразеница”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.220 дка. (един декар двеста и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000749 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


15./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 001015 (нула нула едно нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Илядницата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.055 дка. (три декара и петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 001013 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 200005 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 200001 – стопански двор на ЕТ “Еталон-ИАМ-Илия Маламов”; имот № 200005 – стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 001023 – нива на община Симитли; имот № 001022 – нива на Симеон Серафимов Джалев; имот № 001016 – нива на насл. на Димитър Лазаров Джалев; имот № 001048 – нива на община Симитли; имот № 001018 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001008 – жил. територия на с. Градево – застр. терит. извън стр. гр.


16./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 002028 (нула нула две нула две осем), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.443 дка. (девет декара четиристотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № имот № 002029 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000002 – населено място на с. Железница; имот №002027 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000279 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 002024 – пасище, мера на насл. на Никола Иванов Мавродиев.


17./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 042052 (нула четири две нула пет две), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Въковица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.570 дка. (петстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000223 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042051 – нива на насл. на Ангел Спасов Достин; имот № 042084 – овощна градина на Лъчезар Кирилов Качев; имот № 000287 – вътрешна река на Държавата – МОСВ.


18./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 042047 (нула четири две нула четири седем), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Въковица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 4.087 дка. (четири декара и осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 042042 – жил. територия на с. Градево – застр. терит. извън стр. гр.; имот № 042041 – нива на Лъчезар Кирилов Качев; имот № 042048 – др. сел. ст. тер. на община Симитли – параграф4; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 042046 – пасище, мера на община Симитли; имот № 042044 – нива на община Симитли.


19./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 042034 (нула четири две нула три четири), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Въковица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.952 дка. (девет декара деветстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 и граници на имота: Имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042033 – нива на Борис Георгиев Иванов; имот № 000287 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 042035 – нива на насл. на Вельо Апостолов Христов и др.; имот № 042085 – овощна градина на Лъчезар Кирилов Качев; имот № 000223 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 042042 – жил. територия на с. Градево-застр.терит.извън стр.гр.

Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 082001 (нула осем две нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 2.513 дка. (два декара петстотин и тринадасет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000524 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП; имот № 082002 – пасище, мера на Смилен Кирилов Воденичарски; имот № 000474 – вътрешна река на Държавата-МОСВ.


2. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 085007 (нула осем пет нула нула седем), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Реката/Станциите”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 2.672 дка. (два декара шестстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000476 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 085008 – нива на насл. на Пенко Митков Митрев; имот № 085005 – дере на община Симитли-ПП; имот № 085006 – ливада на насл. на Васил Митков Митрев.


3. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 039030 (нула три девет нула три нула), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Папратник”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 20.636 дка. (двадесет декара шестстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 039028 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000417 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 039038 – пасище, мера на насл. на Методи Стаменов Илиев; имот № 000512 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 039029 – пасище с храсти на община Симитли.


4. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 039031 (нула три девет нула три едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Папратник”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 3.677 дка. (три декара шестстотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000417 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 039025 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000513 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр.  Симитли” ДП; имот № 039032 – нива на Маца Китанова Бачева.


5. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 048001 (нула четири осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Домастинци”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 4.472 дка. (четири декара четиристотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000499 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000497 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 048006 – пасище, мера на насл. на Вангел Георгиев Беровски; имот № 048005 – нива на Росен Кирилов Беров; имот № 048002 – нива на Росен Кирилов Беров.


6. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 048010 (нула четири осем нула едно нула), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Домастинци”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 4.283 дка. (четири декара двеста осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 048008 – пасище, мера на насл. на Дамян Стойнев Беров; имот № 048009 – нива на насл. на Александър Стойнев Беров; имот № 048011 – нива на Иван Стойнев Беров; имот № 000497 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


7. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Домастинци”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 4.990 дка. (четири декара деветстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 108001 – дървопроизв. пл. на Васил Димитров Беров и др.; имот № 048014 – нива на Росен Кирилов Беров; имот № 048012 – нива на Росен Кирилов Беров.


8. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 085011 (нула осем пет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Реката/Станциите”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 6.898 дка. (шест декара осемстотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот 000476 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000539 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000550 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 085012 – ливада на насл. на Стоймир Иванов Дюлгерски.

М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000423 (нула нула нула четири две три), с начин на трайно ползване “Полска култура”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността “Ливадище”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.974 дка. (един декар деветстотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184 и граници на имота: Имот № 000502 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000422 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000473 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000424 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 000425 – пасище с храсти на насл. на Станко Георгиев Балабанов; имот № 000426 – пасище с храсти на Община Симитли.

2. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./ Поземлен имот № 000424 (нула нула нула четири две четири), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността “Ливадище”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.616 дка. (един декар шестстотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184 и граници на имота: Имот № 000473 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000425 – пасище с храсти на насл. на Станко Георгиев Балабанов; имот № 000423 – полска култура на община Симитли.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. Урегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесети), пл. сн. № 404 (четиристотин и четири), находящ се в кв. 65 (шестдесет и пет), целият имот  с площ от 563 кв.м. (петстотин шестдесет и три кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 1029/18.12.2012 г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІ, кв. 65; Изток –улица; Юг – улица; Запад – УПИ ХІV, пл. сн. № 404, кв. 65.

2. Урегулиран поземлен имот ХІV (четиринадесети), пл. сн. № 404 (четиристотин и четири), находящ се в кв. 65 (шестдесет и пет), целият имот  с площ от 576 кв.м. (петстотин седемдесет и шест кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 1029/18.12.2012 г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІ, кв. 65; Изток – УПИ ХІІІ, пл. сн. № 404, кв. 65; Юг – улица; Запад – УПИ VІІ, пл. сн. № 404, кв. 65.


3. Урегулиран поземлен имот V (пети), пл. сн. № 595 (петстотин деветдесет и пет), находящ се в кв. 29А (двадесет и девет “а”), целият имот с площ от 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987 г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – улица; Изток – УПИ VІ, пл. сн. № 592, кв. 29А; Юг – УПИ ХV, пл. сн. № 595, кв. 29А и УПИ ХVІ, пл. сн. № 594, кв. 29А; Запад – УПИ ІV, пл. сн. № 593, кв. 29А.


4. Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 293 (двеста деветдесет и три), находящ се в кв. 30 (тридесет) по регулационния план на гр. Симитли, кв. “Ораново”, одобрен със Заповед № 255/1964 г. и кадастрален план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., целият имот с площ от 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ V, пл. сн. № 297, кв. 30; Югозапад – УПИ ІХ, пл. сн. № 294, кв. 30; Северозапад – УПИ ІІІ, пл. сн. № 292, кв. 30.


5. Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/1973 г., целият имот с площ от 422 (четиристотин двадесет и два) кв.м., с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Север – улица; Изток – улица; Юг – УПИ VІІ, пл. сн. № 617, кв. 57; Запад – УПИ VІ, пл. сн. № 616, кв. 57.

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

А. Землище с. Долно Осеново:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 052001 (нула пет две нула нула едно), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Пунта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.453 дка. (четири декара четиристотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753.,  при граници на имота: Имот № 052002 – ливада на община Симитли; имот № 000315 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 057021 (нула пет седем нула две едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Вардино присое”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.390 дка. (два декара триста и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753.,  при граници на имота: Имот № 057020 –  изоставена нива на община Симитли; имот № 000315 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 057023 – изоставена нива на община Симитли; имот № 057022 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000315 –  дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


3./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 057023 (нула пет седем нула две три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Вардино присое”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.103 дка. (осем декара сто и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753.,  при граници на имота: Имот № 057024 –  изоставена нива на община Симитли; имот № 057022 – изоставена нива на община Симитли; имот № 057021 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000315 –  дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 057025 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 057026 – ливада на насл. на Кирил Йорданов Мицов.


4./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 057080 (нула пет седем нула осем нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Мездрата”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.490 дка. (два декара четиристотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753,  при граници на имота: Имот № 057055 – нива на насл. на Юсеин Рамазанов Камберов; имот № 057054 – ливада на насл. на Реджеп Мехмедов Ботушов; имот № 000315 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


5./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 090053 (нула девет нула нула пет три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.500 дка. (два декара и петстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753.,  при граници на имота: Имот № 090052 – нива на насл. на Ясен Яворов Югов; имот № 000238 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 090054 – изоставена нива на община Симитли; имот № 090066 – изоставена нива на насл. на Мустафа Ибраимов Югов.


6./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 090054 (нула девет нула нула пет четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.736 дка. (четири декара седемстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 090066 – изоставена нива на насл. на Мустафа Ибраимов Югов; имот № 090053 – нива на община Симитли; имот № 000238 – дървопроизв. пл. на “ИАГ- ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 090055 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000238 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


7./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ 7. Поземлен имот № 055004 (нула пет пет нула нула четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Завоя”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 10.521 дка. (десет декара петстотин двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753при граници на имота: Имот № 055003 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 055001 – нива на насл. на Али Мехмедов Каменаров; имот № 055002 – нива на Шишман Каменов Каменаров; имот № 000237 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000048 – горски път на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 055005 – нива на община Симитли.


8./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./  Поземлен имот № 090012 (нула девет нула нула едно две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 34.466 дка. (тридесет и четири декара четиристотин шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница.


9./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./  Поземлен имот № 090013 (нула девет нула нула едно три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 15.039 дка. (петнадесет декара и тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница.


10./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Поземлен имот № 090014 (нула девет нула нула едно четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Боров валог”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 17.719 дка. (седемнадесет декара седемстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница.


11./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Поземлен имот № 054006 (нула пет четири нула нула шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моревица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.845 дка. (девет декара осемстотин четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 000229 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000215 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000237 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП.

12./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 044055 (нула четири четири нула пет пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моревица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 257.761 дка. (двеста петдесет и седем декара седемстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 044054 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044053 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000215 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 000229 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 054004 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000228 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 054001– изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 000227 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 044057 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044062 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044056 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044059 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044057 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044053 – пасище, мера на община Симитли.


13./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 044062 (нула четири четири нула шест две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Бошнакова ливада”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 32.524 дка. (тридесет и два декара петстотин двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044060 – ливада на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 044056 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044055 – пасище, мера на община Симитли; имот № 044057 – изостав.тр.нас. на община Симитли.


14./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 056001 (нула пет шест нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Вардино присое”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 496.045 дка. (четиристотин деветдесет и шест декара и четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000315 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 056010 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000237 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 056005 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 056003 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000269 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000268 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 056007 – пасище, мера на община Симитли; имот № 056006 – пасище, мера на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 056007 – пасище, мера на община Симитли; имот № 056009 – пасище, мера на община Симитли; имот № 056012 – пасище, мера на насл. на Иван Давидков Сръндачки; имот № 056011 – пасище, мера на насл. на Иван Давидков Сръндачки.


15./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 063127 (нула шест три едно две седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моревица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 42.634 дка. (четиридесет и два декара шестстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063126 – ливада на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 063061 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 063129 – пасище, мера на Кардам Алипиев Кюртов; имот № 000225 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 063132 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


16./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 063135 (нула шест три едно три пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моревица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 49.470 дка. (четиридесет и девет декара четиристотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063134 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 063132 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот №  000227 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 063130 – изостав. тр. нас. на община Симитли.


17./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 063131 (нула шест три едно три едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Тупараница”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 13.893 дка. (тринадесет декара осемстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063129 – пасище, мера на Кардам Алипиев Кюртов; имот № 063061 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 000224 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000225 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


18./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 029042 (нула две девет нула четири две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Чифлика”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.571 дка. (осем декара петстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753. при граници на имота: Имот № 029041 – нива на насл. на Йордан Георгиев Атанасов; имот № 029043 – нива на насл. на Христо Стоименов Стоянов; имот № 000087 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 029044 – нива на Крум Митев Гошев; имот № 000087 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

19. /Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 069026 (нула шест девет нула две шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 20.464 дка. (двадесет декара четиристотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 069029 – нива на Сергей Росенов Сегменов; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 069028 – нива на Байрам Юсаинов Кантуров; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 069031 – нива на насл. на Али Мехмедов Сегменов; имот № 000135 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 069023 – нива на община Симитли; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 069027 – нива на Байрам Юсаинов Кантуров; имот № 000139 – полски път на община Симитли-ПП.

Б. Землище с. Градево:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000296 (нула нула нула две девет шест), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Петров чукар”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 11.937 дка. (единадесет декара деветстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000029 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

2./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ 2. Поземлен имот № 000300 (нула нула нула три нула нула), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ридо”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 65.409 дка. (шестдесет и пет декара четиристотин и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000029 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.
3./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000307 (нула нула нула три нула седем), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Сланински чукар”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 16.492 дка. (шестнадесет декара четиристотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 170001 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 170002 – широколист. гора на насл. на Стоил Николов Цицков.


4./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000313 (нула нула нула три едно три), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Дългия рид”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 12.165 дка. (дванадесет декара сто шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000070 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000323 (нула нула нула три две три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ръжин чукар”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 17.157 дка. (седемнадесет декара сто петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000013 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000318 (нула нула нула три едно осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ридо”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 14.293 дка. (четиринадесет декара двеста деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000596 – пасище, мера на насл. на Ангел Стоянов Тренчев; имот № 000070 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


7./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000330 (нула нула нула три три нула), с начин на трайно ползване “Пасище мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Карамановица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 10.822 дка. (десет декара осемстотин двадесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000004 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница; имот № 000003 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница.


8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000376 (нула нула нула три седем шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Дебелия орех”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 58.036 дка. (петдесет и осем декара тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 173002 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000158 – полски път на община Симитли-ПП.


9./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000337 (нула нула нула три три седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Масл. дере”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 13.181 дка. (тринадесет декара сто осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 171002 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


10./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000385 (нула нула нула три осем пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Сините качунки”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 195.430 дка. (сто деветдесет и пет декара четиристотин и тридесет кв.м.), от които 13.900 дка. (тринадесет декара и деветстотин кв.м.) попадат в отдел/подотдел 305/в – широколистна гора, с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Землищна граница; имот № 000715 – залесена терит. на Филип Никифоров Трендафилов; имот № 000052 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000027 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000028 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


11./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000388 (нула нула нула три осем осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Осенско”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 10.618 дка. (десет декара шестстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Землищна граница; имот № 000052 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000617 – залесена терит. на Елена Сандева Александрова и др..


12. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000389 (нула нула нула три осем девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Кръсто”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 14.559 дка. (четиринадесет декара петстотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000617 – залесена терит. на Елена Сандева Александрова и др.; имот № 000052 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.  


13./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 079002 (нула седем девет нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 13.748 дка. (тринадесет декара седемстотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 175006 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 079003 – пасище, мера на община Симитли; имот № 175006 – дървопроизв.пл. на “ИАГ- ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 079001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000193 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 079006 – пасище, мера на община Симитли; имот № 079004 – изоставена нива на община Симитли.


14./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 079001 (нула седем девет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.001 дка. (пет декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот 175006 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000193 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 079002 – нива на община Симитли.


15./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 078013 (нула седем осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Власуна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 7.234 дка. (седем декара двеста тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 078014 – пасище, мера на община Симитли; имот № 078012 – нива на община Симитли; имот № 078017 – нива на насл. на Борис Манчев Сръндачки; имот № 000193 – полски път на община Симитли-ПП.


16./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000391 (нула нула нула три девет едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Дуровица”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 36.014 дка. (тридесет и шест декара и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000052 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.  


17. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000405 (нула нула нула четири нула пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Голище”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 14.898 дка. (четиринадесет декара осемстотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405.., при граници на имота: Имот № 000057 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 174006 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


18./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000413 (нула нула нула четири едно три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Маревско дере”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 11.326 дка. (единадесет декара триста двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000058 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


19./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000417 (нула нула нула четири едно седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Могилата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 16.722 дка. (шестнадесет декара седемстотин двадесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 174009 – широколист. гора на насл. на Стоил Аврамов Биров; имот № 174008 – широколист. гора на насл. на Георги Йорданов Биров; имот № 174013 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


20./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000419 (нула нула нула четири едно девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Могилата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 17.727 дка. (седемнадесет декара седемстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 174009 – широколист. гора на насл. на Стоил Аврамов Биров; имот № 174013 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


21./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000450 (нула нула нула четири пет нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Камалджий”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 41.317 дка. (четиридесет и един декара триста и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000188 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000247 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000225 – полски път на община Симитли-ПП;


22./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000460 (нула нула нула четири шест нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Марево”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 24.769 дка. (двадесет и четири декара седемстотин шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000214 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 176004 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000574 – пасище, мера на насл. на Кипре Атанасов Юручки; имот № 176004 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.
23. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./

Поземлен имот № 000467 (нула нула нула четири шест седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Дарковец”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 10.540 дка. (десет декара петстотин и четиридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 184009 – дървопроизв. пл. на “ИАГ- ДГС – гр. Симитли” ДП; имот 000284 – вътрешна река на Държавата – МОСВ.


24./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000523 (нула нула нула пет две три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Козарнико”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 21.773 дка. (двадесет и един декара седемстотин седемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000024 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000017 – залесена терит. на насл. на Аврам Стоянов Цветанов; имот № 000023 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница.


25. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000544 (нула нула нула пет четири четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Пържала”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 11.503 дка. (единадесет декара петстотин и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000004 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000017 – залесена терит. на насл. на Аврам Стоянов Цветанов.


26./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000587 (нула нула нула пет осем седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Масларски брег”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 42.768 дка. (четиридесет и два декара седемстотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 172005 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница.


27./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./ Поземлен имот № 000400 (нула нула нула четири нула нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кръсто”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 47.383 дка. (четиридесет и седем декара триста осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Землищна граница; имот № 000052 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

28./Допълнена с Решение № 547 по Протокол № 34 от 17.07.2013г./  Поземлен имот № 084003 (нула осем четири нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Рамулковец”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 113.111 дка. (сто и тринадесет декара и сто и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 175006 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 084001 – нива на община Симитли; имот № 000158 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 084002 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000158 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 174005 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 174004 – широколист. гора на насл. на Аврам Велев Маревски; имот № 174001 – широколист. гора на насл. на Георги Лазаров Захов; имот № 084006 – гора в зем. земи - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 175006 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 084005 – пасище, мера на насл. на Благо Донев Трендафилов; имот № 084004 – пасище, мера на насл. на Александър Донев Трендафилов.

29./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 098002 (нула девет осем нула нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Маревска река”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.552 дка. (девет декара петстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405. при граници на имота: Имот № 098001 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 174013 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 098003 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 174013 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


30./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 099001 (нула девет девет нула нула едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Могилата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 3.850 дка. (три декара осемстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 173002 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000159 – полски път на община Симитли-ПП.


31./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./ Поземлен имот № 099002 (нула девет девет нула нула две), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Могилата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 16.835 дка. (шестнадесет декара осемстотин тридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000159 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 099003 – пасище, мера на община Симитли; имот № 174010 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” - ДП; имот № 174009 – широколист. гора на насл. на Стоил Аврамов Биров; имот № 173002 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


32./Допълнена с Решение № 570 по Протокол № 36 от 05.09.2013г./  Поземлен имот № 099003 (нула девет девет нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Могилата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 46.334 дка. (четиридесет и шест декара триста тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 174011 – широколист. гора на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 099006 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 174004 – широколист. гора на насл. на Аврам Велев Маревски; имот №  174005 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 173002 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000159 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 099002 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 174010 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 174012 – широколист. гора на насл. на Иван Митрев Калпачки; имот № 099004 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 174012 – широколист. гора на насл. на Иван Митрев Калпачки; имот № 099005 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

33./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 087005 (нула осем седем нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Сръндачка”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.000 дка. (два декара), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 087006 – нива на насл. на Стоян Павлов Камелджийски; имот № 000132 – канал на МЗХ-ХМС; имот № 087002 – нива на насл. на Стоян Павлов Камелджийски; имот № 087003 – нива на Борис Донев Гошев; имот № 087004 – нива на Гюргена Христова Гошева; имот № 000183 – път  ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 087007 – нива на насл. на Стоян Павлов Камелджийски.


34./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./   Поземлен имот № 088002 (нула осем осем нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ушите”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 8.823 дка. (осем декара осемстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 088010 – нива на насл. на Борис Манчев Сръндачки; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 088001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 088003 – нива на насл. на Димитър Стоянов Сръндачки; имот № 088006 – полски път на община Симитли-ПП.


35 ./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 145019 (едно четири пет нула едно девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 10.061 дка. (десет декара и шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 180005 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 145018 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000250 – полски път на община Симитли-ПП.


36./Допълнена с Решение № 602 по Протокол № 38 от 09.10.2013г./  Поземлен имот № 146003 (едно четири шест нула нула три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Ширина”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.336 дка. (два декара триста тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 146009 – ливада на община Симитли; имот № 146010 – ливада на насл. на Васил Стоилов Павлевски; имот № 000250 – полски път на община Симитли-ПП.

В. Землище с. Полето:

1./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000076 (нула нула нула нула седем шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Вранчаница”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 11.200 дка. (единадесет декара и двеста кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000075 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП.


2./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000079 (нула нула нула нула седем девет), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Османица”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 54.790 дка. (петдесет и четири декара седемстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000081 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000111 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 057097 – пасище, мера на насл. на Стоил Спасов Корандов; имот № 042025 – нива на община Симитли; имот № 046025 – нива на Георги Димитров Петков; имот № 046024 – нива на насл. на Стана Михайлова Баатурска; имот № 046023 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 046022 – нива на Стойне Стоянов Баатурски; имот № 046021 – нива на община Симитли; имот № 046020 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 046019 – нива на Крум Владимиров Тасев; имот № 046017 – нива на насл. на Ангел Благов Батурски; имот № 046016 – нива на насл. на Воин Петков Баатурски; имот № 046015 – нива на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 046014 – нива на насл. на Благо Стоянов Голев; имот № 046013 – нива на насл. на Ангел Григоров Стоянов; имот № 046012 – нива на Крум Георгиев Йовев; имот № 046011 – нива на насл. на Илия Георгиев Йовев; имот № 046010 – нива на насл. на Никола Георгиев Йовев; имот № 046009 – нива на насл. на Кирил Георгиев Йовев; имот № 046008 – нива на насл. на Георги Илиев Йовев; имот № 046007 – нива на насл. на Никола Георгиев Йовев; имот № 046006 – нива на насл. на Кирил Георгиев Йовев; имот № 046005 – нива на Крум Георгиев Йовев; имот № 046004 – нива на насл. на Илия Георгиев Йовев; имот № 046003 – нива на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 045013 – нива на община Симитли; имот № 045011 – нива на Радоица Николов Таралов; имот № 045010 – нива на насл. на Христо Стоилов Спасов; имот № 045009 – нива на насл. на Благо Спасов Костов; имот № 045008 – нива на насл. на Филат Павлов Филатов; имот № 045007 – нива на насл. на Павел Филатов Коколков; имот № 045006 – нива на насл. на Кипро Павлов Филатов; имот № 045005 – нива на насл. на Илия Филатов Коколков; имот № 045004 – нива на насл. на Гюргя Стоицова Мечкарска; имот № 045003 – нива на община Симитли; имот № 045002 – нива на насл. на Никола Михайлов Баатарски; имот № 045001 – нива на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 000081 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000080 – пасище, мера на община Симитли.


3./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000047 (нула нула нула нула четири седем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Керемидницата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 57.937 дка. (петдесет и седем декара деветстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 и граници на имота: Имот № 000048 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000058 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000057 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000046 – дере на община Симитли-ПП; имот № 041001 – нива на насл. на Магда Иванова Костуркова и др.; имот № 041002 – нива на Иван Костадинов Чивиев; имот № 041003 – нива на насл. на Стоян Костадинов Чивиев; имот № 041004 – нива на насл. на Костадин Величков Чивиев; имот № 041005 – нива на община Симитли; имот № 041006 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 041007 – нива на насл. на Благо Спасов Костов; имот № 041008 – нива на община Симитли; 041009 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 041010 – нива на община Симитли; имот № 000044 – дере на община Симитли-ПП.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000073 (нула нула нула нула седем три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността “Андако”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 18.726 дка. (осемнадесет декара седемстотин двадесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 056018 – нива на община Симитли; имот № 056017 – нива на Радоица Николов Таралов; имот № 056016 – нива на насл. на Илия Марков Таралов; имот № 056015 – нива на Радоица Николов Таралов; имот № 000072 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000071 – ливада на община Симитли; имот № 055067 – ливада на община Симитли; имот № 055156 – ливада на община Симитли; имот № 055069 – ливада на община Симитли; имот № 055070 – предпазна дига на МЗГ-ХМС; имот № 055071 – ливада на община Симитли; имот № 058001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000080 (нула нула нула нула осем нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Андако”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 19.492 дка. (деветнадесет декара четиристотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000081 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000079 – пасище с храсти на община Симитли.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000048 (нула нула нула нула четири осем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Друмо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 62.136 дка. (шестдесет и два декара сто тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 043002 – нива на насл. на Стана Михайлова Баатурска; имот № 043001 – нива на насл. на Никола Михайлов Баатарски; имот № 000049 – полски път  на община Симитли-ПП; имот № 000060 – жил. територия на мах. Галабарска; имот № 000056 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000109 – лозе на Крум Георгиев Йовев; имот № 000058 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000047 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000044 – дере на община Симитли-ПП; имот № 042001 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 043015 – нива на община Симитли; имот № 043016 – нива на насл. на Благо Спасов Костов; имот № 043010 – нива на насл. на Воин Петков Баатурски; имот № 043009 – нива на насл. на Ангел Благов Батурски; имот № 043007 – нива на насл. на Стана Михайлова Баатурска; имот № 043006 – нива на насл. на Златко Спасов Батурски; имот № 043005 – нива на Крум Владимиров Тасев; имот № 043004 – нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 043003 – нива на насл. на Никола Величков Чивиев.


7./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000057 (нула нула нула нула пет седем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Андако”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 14.498 дка. (четиринадесет декара четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000058 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000047 – пасище с храсти на община Симитли; иомт № 000046 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000045 – дере на община Симитли-ПП; имот № 036002 – пасище, мера на насл. на Йове Петров Костов; имот № 000051 – пасище с храсти  на община Симитли; имот 000053 – утаител на Държавата- МП “Пирин”; имот № 000054 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 040016 – ливада на Иван Костадинов Чивиев; имот № 040017 – ливада на насл. на Стоян Костадинов Чивиев; имот № 040010 – пасище с храсти на община Симитли.


8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000081 (нула нула нула нула осем едно), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Андако”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 95.623 дка. (деветдесет и пет декара шестстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 057046 – пасище, мера на насл. на Никола Илиев Секулов; имот № 057045 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057046 – пасище, мера на насл. на Никола Илиев Секулов; имот № 057047 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057048 – пасище, мера на насл. на Русана Стоицова Серафимова; имот № 000111 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000079 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000080 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000079 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 045001 – нива на насл. на Димитър Григоров Стоянов; имот № 000078 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000060 – жил. територия на мах. Галабарска; имот № 000093 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000075 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 057001 – пасище, мера на насл. на Благо Стоянов Голев; имот № 057002 – пасище, мера на Радоица Николов Таралов; имот № 057003 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057004 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057005 – пасище с храсти на насл. на Иван Николов Газянски; имот № 057006 – пасище, мера на насл. на Иван Николов Газянски; имот № 057007 – пасище, мера на насл. на Стойне Стоянов Баатурски; имот № 057008 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 057009 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057011 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057012 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 057013 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057044 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057033 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057032 – пасище, мера на насл. на Иван Николов Газянски; имот № 057031 – пасище, мера на община Симитли; имот №  057032 – пасище, мера на насл. на Иван Николов Газянски; имот № 057033 – пасище, мера на община Симитли; имот № 057034 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057052 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 057050 – пасище, мера на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 057049 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 057048 – пасище, мера на насл. на Русана Стоицова Серафимова; имот № 057047 – пасище, мера на община Симитли.

Г. Землище гр. Симитли:

1./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Помещение № 2 /две/ със застроена площ от 51.62 кв.м (петдесет и един квадратни метра и шестдесет и два квадратни сантиметра), находящо се в Едноетажна масивна сграда “Пансион”, построена в УПИ III, пл. сн. № 133, кв. 25 по плана на гр. Симитли, при граници на помещението, съгласно приложена към договора скица-разпределение, с административен адрес: гр.Симитли, ул.»Г.Димитров»№27.   


2./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Сграда “Магазин”, 1 (един) етаж, МС със ЗП от 170 кв.м. (сто и седемдесет кв. м.), построена през 1971 г., пристроена в източната част на Административна сграда “Бекярско общежитие”, 4 (четири) етажа, изградена в имот с пл.сн. № 154 (сто петдесет и четири), целият с площ от 7446,47 кв.м. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест кв.м. и четиридесет и седем кв.см.), кв. 9 (девет) по регулационния план на гр. Симитли, кв. “Ораново”, одобрен със Заповед № 255/1964 г. и кадастрален план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота, съгласно приложена скица.

3./Допълнена с Решение № 384 по Протокол № 28 от 29.03.2013г./ Терен от 4/четири/ квадратни метра, находящ се на ул.”Васил Левски”, гр. Симитли, представляващ Петно 1/едно/ по одобрена схема, който терен да се използва за разполагане на преместваем обект.

4./Допълнена с Решение № 409 по Протокол № 29 от 10.04.2013г./Урегулиран поземлен имот V (пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ с в кв. 19 (деветнадесети), целият имот с площ от 3802,25 кв.м. (три хиляди осемстотин и два кв.м. и двадесет и пет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със  Заповеди № 142, 143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС – Симитли, отреден за „Предимно промишлена зона” и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 435/15.07.2011 г., отреден за „Промишлени и складови дейности”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построените в него: Сграда със застроена площ от 870,33 кв.м. (осемстотин и седемдесет кв.м. и тридесет и три кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г. и Сграда със застроена площ от 96,78 кв.м. (деветдесет и шест кв.м. и седемдесет и осем кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1976 г., търпими съгласно удостоверение № 42/03.08.2011 г. по § 16, ал. 1 от предходните разпоредби на Закона за устройство на територията и граници на имота: Североизток – УПИ ІІ, пл. сн. № 1437, кв. 19, Югоизток – улица, Югозапад – улица, Северозапад – УПИ VІ, пл. сн. № 1437, кв. 19.

5./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000602 (нула нула нула шест нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Ридо”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 116.733 дка. (сто и шестнадесет декара седемстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Землищна граница; имот № 000703 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 602002 – залесена терит. на насл. на Стоица Георгиев Агов; имот № 000993 – гор. стоп. тер. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 602002 – залесена терит. на насл. на Стоица Георгиев Агов; имот № 000703 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 602001 – залесена терит. на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 000703 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 602003 – залесена терит. на насл. на Георги Симеонов Таулов; имот № 287001 – изоставена нива на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 287003 – дърв. и храсти на насл. на Дине Ташев Кацарски; имот № 380004 – пасище, мера на община Симитли; имот № 380001 – изоставена нива на насл. на Георги Илиев Белански; имот № 000049 – полски път на община Симитли – ПП; имот № 043004 – изоставена нива на насл. на Георги Илиев Белански; имот № 043002 – изоставена нива на община Симитли; имот № 043001 – изоставена нива на община Симитли; имот № 044003 – гора в зем. земи – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 044002 – изоставена нива на насл. на Стоица Георгиев Агов; имот № 044001 – гора в зем. земи – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 044002 – изоставена нива на насл. на Стоица Георгиев Агов; имот № 044003 – гора в зем. земи – Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.


6./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000622 (нула нула нула шест две две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Хаджиовци”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 40.671 дка. (четиридесет декара шестстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Землищна граница; имот № 000627 – др. сел. ст. тер. на община Симитли; имот № 000623 – полски път на община Симитли – ПП.


7./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000704 (нула нула нула седем нула четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Кутленето”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 111.048 дка. (сто и единадесет декара и четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000491 – гор. стоп. тер. на “ИАГ- ДГС – гр. Симитли” ДП; землищна граница, имот № 000694 – залесена терит. на “ИАГ- ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000699 – полски път на община Симитли - ПП; имот №000701 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000699 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 352030 – пасище, мера на насл. на Йордан Сандев Дангалачки.

3./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 33 от 04.07.2013г./ Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети), целият имот  с площ от 3761,70 кв.м. (три хиляди седемстотин шестдесет и един кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построените в него: Сграда със застроена площ от 226,45 кв.м. (двеста двадесет и шест кв.м. и четиридесет и пет кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г.; и Сграда  със застроена площ от 160,43 кв.м. (сто и шестдесет кв.м. и четиридесет и три кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г., при граници на имота: Североизток – край на регулацията и УПИ Х, кв.1а;  Югоизток – улица; Югозапад – улица;  Северозапад –УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 18.

Д. Землище с. Брежани:

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000021 (нула нула нула нула две едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Моравица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 17.906 дка. (седемнадесет декара деветстотин и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000100 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000025 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000086 (нула нула нула нула осем шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Св.Марино”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 46.268 дка. (четиридесет и шест декара двеста шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000084 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000029 – полски път на община Симитли; имот №  000027 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000132 (нула нула нула едно три две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Свети Георги”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 10.007 дка. (десет декара и седем  кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 015001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 015002 – гробище на община Симитли; имот № 015001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 015003 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000219 – пасище, мера на община Симитли; имот № 014001 – лек. атл. футбол на  община Симитли; имот № 000214 – полски път на община Симитли.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000135 (нула нула нула едно три пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Кулата”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 37.535 дка. (тридесет и седем декара петстотин тридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000134 – жил. територия на с. Брежани; имот № 000136 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000062 – открити въглища на Държавата – МП “ПИРИН”; имот № 000214 – полски път на община Симитли.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000157 (нула нула нула едно пет седем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Газянци”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 34.469 дка. (тридесет и четири декара четиристотин шестдесет и девет  кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000259 – нива на насл. на Димитър Кръстев Чалъков; имот № 000214 – полски път на община Симитли; имот № 000215 – гор. стоп.терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000214 – полски път на община Симитли; имот № 000156 – др. селищна терит. на община Симитли; имот № 000214 – полски път на община Симитли.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000159 (нула нула нула едно пет девет), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Райчов валог”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 19.525 дка. (деветнадесет декара петстотин двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000161 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 022011 – нива на насл. на Спас Петров Веселинов; имот № 022008 – нива на насл. на Нико Радоицов Груйчев; имот № 022003 – нива на насл. на Спас Георгиев Качев; имот № 022002 –  нива на насл. на Георги Петров Будинчев; имот № 022001 – нива на насл. на Стойне Томанов Щърбев; имот № 022043 – стопански двор на Държавен поземлен фонд; имот № 000155 – полски път на община Симитли; имот № 000158 – населено място на мах. “Газярска”; имот № 000214 – полски път на община Симитли; имот № 000272 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000174 (нула нула нула едно седем четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Копривина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 80.478 дка. (осемдесет декара четиристотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000604 – гор. стоп. тер. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000173 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000267 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000175 – гор. стоп. тер. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000267 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000176 (нула нула нула едно седем шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Копривина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 11.025 дка. (единадесет декара двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000267 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000183 (нула нула нула едно осем три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Копривина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 17.196 дка. (седемнадесет декара сто деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000267 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


10. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000184 (нула нула нула едно осем четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Копривина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 17.850 дка. (седемнадесет декара осемстотин и петдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000267 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.


11. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000187 (нула нула нула едно осем седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Градишки чукар”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 42.625 дка. (четиридесет и два декара шестстотин двадесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000265 – залесена терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; землищна граница.


12. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000194 (нула нула нула едно девет четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Бора могила”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 33.559 дка. (тридесет и три декара петстотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000607 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000196 – гор. стоп. терит. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП.
13. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000208 (нула нула нула две нула осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета – 143.989 дка.) и IX (девета – 35.997 дка.), находящ се в местността “Команчево”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 179.986  дка. (сто седемдесет и девет декара деветстотин осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000034 – гор. стоп. терит. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000011 – др. сел.ст. тер. на община Симитли; имот № 000030 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000221 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000074 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


14. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000236 (нула нула нула две три шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Кръстьова Бръчина”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 46.932 дка. (четиридесет и шест декара  деветстотин тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238.,  при граници на имота: Имот № 000191 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000235 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 000203 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000201 – полски път на община Симитли-ПП.

15./Допълнена с Решение № 504 по Протокол № 32 от 20.06.2013г./  Поземлен имот № 008040 (нула нула осем нула четири нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността “Мартин”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.423 дка. (четири декара четиристотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238.при граници на имота : Имот № 008003 – ливада на Стефан Ангелов Тренев; имот № 008042 – нива на насл. на Сеферинка Серафимова Петрова; имот № 000053 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Софа Ангелова Тренева; имот № 008021 – нива на Стефан Ангелов Тренев.

Е. Землище с. Крупник:
1.Поземлен имот № 000078 (нула нула нула нула седем осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Църкварска нива”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 4.024 дка. (четири декара и двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000268 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.

2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./„Магазин за книжарски стоки”, представляващ едноетажна масивна търговска сграда, със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м., построена в урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 179, кв. 11, по регулационния план на с. Крупник, община Симитли, отреден за „Училище”, при граници на имота: от три страни улици и дере.


Ж.Землище с.Сушица:

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000004 (нула нула нула нула нула четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Гюргево”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 2.419 дка. (два декара четиристотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105., при граници на имота: Имот № 000484 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000027 (нула нула нула нула две седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Поганово”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 19.082 дка. (деветнадесет декара и осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105., при граници на имота: Имот № 000479 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП, землищна граница.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000114 (нула нула нула едно едно четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета за 7.056 – седем декара и петдесет и шест кв.м.), и ІX (девета за 3.024 – три декара и двадесет и четири кв.м.), находящ се в местността “Влашка”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 10.080 дка. (десет декара и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105.,при граници на имота: Имот № 000116 – ливада на насл. на Иванка Атанасова Зулямска; имот № 000115 – ливада на насл. на Стоян Иванов Димчев; имот № 000517 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000150 (нула нула нула едно пет нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Папратник”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 40.217 дка. (четиридесет декара двеста и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105.,при граници на имота: Имот № 000281 – пасище, мера на насл. на Стоимир Панчев Самарджийски; имот № 000513 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000180 (нула нула нула едно осем нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Любишево”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 11.638 дка. (единадесет декара шестстотин тридесет и осем кв.м.), от които 0.065 дка. (шестдесет и пет кв.м.) попадат в отдел/подотдел 119/и – широколистна гора, с ЕКАТТЕ 35105.,при граници на имота: Имот № 000179 – пасище, мера на Георги Атанасов Даскалов; имот № 000496 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП; имот № 000507– дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000263 (нула нула нула две шест три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Деларницата”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 10.635 дка. (десет декара шестстотин тридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000262 – пасище, мера на насл. на Иван Петров Чачкаров; имот № 000264 – ливада на насл. на Георги Гаврилов Самарджийски; имот № 000512 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000278 (нула нула нула две седем осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Киселица”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 13.666 дка. (тринадесет декара шестстотин шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105.,при граници на имота: Имот № 000525 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000318 (нула нула нула три едно осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Жлебо”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 17.081 дка. (седемнадесет декара и осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105.,при граници на имота: Имот № 000546 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; землищна граница.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000325 (нула нула нула три две пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Карантията”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 27.875 дка. (двадесет и седем декара  осемстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105., при граници на имота: Имот № 000546 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000448 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000539 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000550 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.

 
10. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000227 (нула нула нула две две седем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия X (десета за 12.243 дка. – дванадесет декара двеста четиридесет и три кв.м.) и VІІІ (осма за 5.248 дка. – пет декара двеста четиридесет и осем кв.м.), находящ се в местността “Говедарска ограда”, землището на с. Сушица, целият имот с площ от 17.491 дка. (седемнадесет декара четиристотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105.,  при граници на имота: Имот № 000541 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000453 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000452 – полски път на община Симитли-ПП.


З.Землище с.Полена:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

И. Землище с. Ракитна:

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000008 (нула нула нула нула нула осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Кестените”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 18.619 дка. (осемнадесет декара шестстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Землищна граница; имот № 009003 – нива на община Симитли; имот № 009004 – нива на община Симитли; имот № 009005 – нива на насл. на Христо Димитров Йомов; имот № 009006 – нива на насл. на Стоил Кръстев Йомов; имот № 009007 – нива на Кирил Кръстев Йомов; имот № 009008 – нива на насл. на Стоица Янев Йомов; имот № 000009 – полски път на община Симитли-ПП.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000027 (нула нула нула нула две седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Бръчината”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 13.527 дка. (тринадесет декара петстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 013052 – нива на община Симитли; имот № 013049 – нива на насл. на Георги Христов Клингов; имот № 013050 – нива на насл. на Христо Стаменов Клингов; имот № 021005 – нива на община Симитли; имот № 021006 – нива на насл. на Георги Христов Клингов; имот № 000084 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 032013 – пасище, мера на община Симитли; имот № 032011 – пасище, мера на община Симитли; имот № 032008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000026 – пасище, мера на община Симитли; имот № 013032 – нива на насл. на Христо Димитров Йомов; имот № 013033 – нива на насл. на Стоил Кръстев Йомов; имот № 013039 –нива на насл. на Стоица Янев Йомов.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000105 (нула нула нула едно нула пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Преслапо”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 91.068 дка. (деветдесет и един декара и шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 030030 – нива на насл. на Спас Андонов Црънгалов; землищна граница.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000046 (нула нула нула нула четири шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Свети Илия”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 19.552 дка. (деветнадесет декара петстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000128 – пасище, мера на община Симитли.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000051 (нула нула нула нула пет едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Кръста”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 11.719 дка. (единадесет декара седемстотин и деветнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000001 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000117 – залесена терит. на насл. на Илия Янев Стоев.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000071 (нула нула нула нула седем едно), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Терзиовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 16.007 дка. (шестнадесет декара и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 017014 – нива на насл. на Вангел Христов Суроджийски; имот № 000070 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 018001 – нива на насл. на Тодор Христов Мангелски; имот № 000072 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000090 (нула нула нула нула девет нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Пшеницата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 48.196 дка. (четиридесет и осем декара сто деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 026019 – нива на община Симитли; имот № 026025 – нива на община Симитли; имот № 026026 – нива на община Симитли; имот № 026027 – нива на община Симитли; имот № 026028 – нива на насл. на Найден Ангелов Црънгалов; имот № 000089 – гор. стоп. тер на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000138 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000136 – нива на насл. на Димитър Спасов Кьосев; имот № 000137 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 026017 – ливада на община Симитли; имот № 026018 – ливада на община Симитли.
8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000075 (нула нула нула нула седем пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Друмо”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 16.652 дка. (шестнадесет декара шестстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000072 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 055003 – широколист. гора на насл. на Георги Кипров Бойнчев; имот № 055005 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000042 – път IV кл. на община Симитли-Т.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000102 (нула нула нула едно нула две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Луда река”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 16.133 дка. (шестнадесет декара сто тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000103 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000101 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000100 – дере на община Симитли-ПП; имот № 031013– нива на община Симитли; имот № 031012 - нива на община Симитли; имот № 031011 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 031014 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 031015 – стопански двор на държавен поземлен фонд- МЗГ.

Й.Землище с.Железница:

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 002497 (нула нула две четири девет седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.964 дка. (два декара деветстотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 003117 – изоставена нива на Радка Богоева Докатичевлийска; имот № 003118 – изоставена нива на община Симитли; имот № 002499 – нива на насл. на Станко Георгиев Найденов; имот № 002469 – пасище с храсти на община Симитли.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 002677 (нула нула две шест седем седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 1.949 дка. (един декар деветстотин четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 030018 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 002676 – изоставена нива на Димитър Григоров Дреновички; имот № 002682 – пасище с храсти на община Симитли.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 003118 (нула нула три едно едно осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Белугата”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 3.509 дка. (три декара петстотин и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 003117 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030014 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 002469 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002498 – нива на насл. на Григор Михайлов Дреновички; имот № 002497 – изоставена нива на община Симитли.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000130 (нула нула нула едно три нула), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Селишка”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 16.095 дка. (шестнадесет декара и деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001034 – изоставена нива на насл. на Димитър Иванов Шаламанов; имот № 000133 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000264 – гора в зем.земи – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000128 – изоставена нива на насл. на Михал Христов Шаламанов.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000277 (нула нула нула две седем седем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Пранковица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 15.413 дка. (петнадесет  декара четиристотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000274 – гора в зем.земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000262 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000278 – изоставена нива на насл. на Андон Стоицов Осеярски; имот № 001485 – изоставена нива на Борис Стоицов Осоярски; имот № 000279 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000282 – изоставена нива на насл. на Дойчин Стоицов Осеярски; имот № 000283 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000779 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000276 – изоставена нива на насл. на Петър Димитров Осоярски; имот № 000275 – изоставена нива на насл. на Тасе Ангелов Хаджииски.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000388 (нула нула нула три осем осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Самовиляко”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 18.420 дка. (осемнадесет декара четиристотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Землищна граница; имот № 001159 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000390 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000389 – изоставена нива на насл. на Марко Атанасов Чобанов; имот № 001159 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000526 – дървопроизв.пл. на “ИАГ-ДГС гр. Симитли” ДП; имот № 000387 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 003005 – овощна градина на насл. на Аврам Стойчев Поповски.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000749 (нула нула нула седем четири девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Кокошката”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 10.840 дка. (десет декара осемстотин и четиридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000746 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.


8. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000142 (нула нула нула едно четири две), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Поповка”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 20.710 дка. (двадесет декара седемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146.,при граници на имота: Имот № 002973 – нива на Стоянка Славева Марчева; имот № 000391 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000143 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000144 – изоставена нива на насл. на Петър Станоев Царев; землищна граница.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000041 (нула нула нула нула четири едно), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Смриковица”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 36.556 дка. (тридесет и шест декара петстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000039 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000035 – пасище, мера на Ангел Георгиев Хаджийски; имот № 030012 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000042 – изоставена нива на насл. на Стоимен Димитров Шаламанов; имот № 000129 – изоставена нива на Санде Димитров Шаламанов; имот № 000133 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000043 – изоставена нива на насл. на Спас Иванов Хаджийски; имот № 000046 – пасище, мера на Ангел Георгиев Хаджийски; имот № 000045 – пасище, мера на насл. на Тасе Ангелов Хаджийски; имот № 000133 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000062 – пасище, мера на насл. на Христина Иванова Шаламанова; имот № 000048 – пасище с храсти на Катина Димитрова Никова; имот № 000049 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000047 – пасище с храсти на Катина Димитрова Никова; имот № 000052 – пасище, мера на община Симитли; имот № 003037 – нива на Тодорка Георгиева Стоянова; имот № 003038 – нива на Стоилко Георгиев Хаджийски; имот № 000035 – пасище, мера на Ангел Георгиев Хаджийски; имот № 000037 – пасище с храсти на Катина Димитрова Никова.


10. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000726 (нула нула нула седем две шест), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Равна”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 143.802 дка. (сто четиридесет и три декара осемстотин и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 000678 – изоставена нива на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 000679 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000681 – изоставена нива на насл. на Величко Христов Поповски; имот № 000631 – изоставена нива на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 000611 – полски кът на община Симитли-ПП; имот № 000682 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000684 – нива на насл. на Велика Паунова Поповска и др.; имот № 000611 – полски път на община Симитли-ПП; землищна градина; имот № 000687 – пасище, мера на община Симитли; землищна градина; имот № 000812 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000811 – изоставена нива на Данаилчо Спасов Урлачки; имот № 000566 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000810 – изоставена нива на насл. на Кирил Стоянов Урлачки; имот № 000809 – нива на насл. на Никола Ангелов Узунов; имот № 000808 – нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000820 – гор.стоп.тер. на “ИАГ – ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000806 – изоставена нива на насл. на Никола Ангелов Узунов; имот № 000807 – изоставена нива на насл. на Георги Ангелов Узунов; имот № 000710 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000693 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 002932 – изоставена нива на насл. на Стоян Стойчев Поповски; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.; имот № 000691 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000690 – пасище, мера на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 000688 – изоставена нива на насл. на Величко Христов Поповски; имот № 000689 – изоставена нива на насл. на Величко Христов Поповски; имот № 000690 – пасище, мера на насл. на Атанас и Екатерина Поповски; имот № 000691 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000692 – изоставена нива на Виктор Стефанов Поповски и др.; имот № 000695 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000696 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000697 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000700 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000677 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000718 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000720 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000718 – гор.стоп.тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000721 – изоставена нива на насл. на Йордан Георгиев Поповски; имот № 000722- нива на насл. на Иван Игнатов Рашков; имот № 000725 – нива на насл. на Давидко Стойчев Поповски; имот № 000566 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000675 – нива на община Симитли; имот № 000671 – жил. територия на мах. Поповци; имот № 000670 – изоставена нива на насл. на Стоица Сотиров Поповски; имот № 000669 – изоставена нива на насл. на Велика Паунова Поповска; имот № 000611 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000676 – жил. територия на мах. Поповци.

К.Землище с.Сухострел :

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000173 (нула нула нула едно седем три), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Радочев валог”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 20.933 дка. (двадесет декара деветстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000174 – изоставена нива на насл. на Стоянчо Андонов Диманачки; имот № 000175 – изоставена нива на Славе Андонов Диманачки; имот № 000395 – изоставена нива на Кирил Синесков Диманачки; имот № 000396 – изоставна нива на община Симитли; имот № 000770 – използв. ливада на насл. на Магда Янева Диманачка; имот № 000171 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли”ДП; имот № 000172 – използв. ливада на Катя Йорданова Гербова и др. имот № 000171 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000104 – използв. ливада на Славе Андонов Диманачки; имот № 000102 – използв. ливада на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000096 – използв. ливада на насл. на Ангел Христов Миленков; имот № 000094 – пасище с храсти на насл. на Стоянчо Андонов Диманачки.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000048 (нула нула нула нула четири осем), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Старата ливада”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 16.879 дка. (шестнадесет декара осемстотин седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000044 – използв. ливада на насл. на Стоянчо Стоичков Карадачки; имот № 000045 – жил. територия на кметство с. Сухострел; имот № 000088 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000053 – използв. ливада на насл. на Митра Цонева Гогова; имот № 000051 – използв. ливада на насл. на Яна Костадинова Гогова; имот № 000050 – използв. ливада на насл. на Андон Иванов Гоговски; имот № 000051 – използв. ливада на насл. на Яна Костадинова Гогова; имот № 000052 – използв. ливада на насл. на Стефан Григоров Гогов; имот № 000088 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000049 – използв. ливада на насл. на Магда Янева Диманачка.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000128 (нула нула нула едно две осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Ризоското”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 15.064 дка. (петнадесет декара и шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000014 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000127 – изоставена нива на насл. на Михаил Атанасов Дюлгерски; имот № 000125 – пасище с храсти на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000126 – изоставена нива на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000125 - пасище с храсти на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000136 – пасище с храсти на Милан Петров Златев; имот № 000134 – пасище с храсти на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000132 – пасище с храсти на насл. на Борис Петров Златев.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000047 (нула нула нула нула четири седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Ширината”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 14.488 дка. (четиринадесет декара четиристотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000018 – нива на община Симитли; имот № 000054 – нива на насл. на Борис Спасов Парулски; имот № 000045 – нива на насл. на Иван Димитров Радев; имот № 000020 – полски път на община Симитли-Т; землищна граница.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000091 (нула нула нула нула девет едно), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Долен Радочев Валог”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 9.699 дка. (девет декара шестстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000087 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000084 – пасище с храсти на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000095 – пасище с храсти на Стоян Синесков Диманачки; имот № 000094 – пасище с храсти на насл. на Стоянчо Андонов Диманачки; имот № 000096 – използв. ливада на насл. на Ангел Христов Миленков; имот № 000097 – използв. ливада на насл. на Андон Иванов Гоговски; имот № 000092 – използв. ливада на насл. на Дончо Георгиев Малячки; имот № 000093 – използв. ливада на насл. на Никола Михайлов Стоилков; имот № 001022 – използв. ливада на насл. на Андон Иванов Стоилков.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000280 (нула нула нула две осем нула), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 21.614 дка. (двадесет и един декара шестстотин и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000267 – използв. ливада на насл. на Магда Янева Диманачка; имот № 000258 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000278 – изоставена нива на Борис Сенесков Диманачки; имот № 000279 – изоставена нива на насл. на Андон Костадинов Диманачки; имот № 000276 – изоставена нива на насл. на Магда Янева Диманачка; имот № 000258 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000350 – местен път на община Симитли-Т; имот № 000288 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000270 – жил. територия на м. Диманачка; имот № 000269 – изоставена нива на Кирил Синесков Диманачки; имот № 000268 – пасище, мера на насл. на Стоянчо Андонов Диманачки; имот № 000269 – изоставена нива на Кирил Синесков Диманачки; имот № 000270 – жил. територия на м. Диманачка.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000216 (нула нула нула две едно шест), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Сираков андак”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 16.032 дка. (шестнадесет декара тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370 и граници на имота: Имот № 000220 – използв. ливада на насл. на Ангел Христов Пандурски; имот № 000219 – изоставена нива на насл. на Ангел Христов Пандурски; имот № 000223 – използв. ливада на насл. на Андон Иванов Стоилков; имот № 000222 – използв. ливада на Борис Синесков Диманачки; имот № 000264 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000224 – пасище с храсти на на община Симитли; имот №  000211 – използв. ливада на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000218 – изоставена нива на насл. на Дончо Георгиев Малячки; имот № 000217 – овощна градина на насл. на Дончо Георгиев Малячки; имот № 000215 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000206 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000264 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000222 – използв. ливада на Борис Синесков Диманачки.


8./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000154 (нула нула нула едно пет четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Боячкото”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 99.244 дка. (деветдесет и девет декара двеста четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000148 – използв. ливада на насл. на Ангел Христов Миленков; имот № 000147 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000595 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000641 – използв. ливада на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000640 – пасище, мера на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000646 – кравеферма на Държавен поземлен фонд-МЗГ; имот № 000645 – използв. ливада на насл. на Михаил Евтимов Говедарски; имот № 000680 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000678 – пасище, мера на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000677 – пасище, мера на насл. на Борис Петров Златев; имот № 000676 – пасище, мера на Серафим Петров Златев; имот № 000675 – пасище, мера на Милан Петров Златев; имот № 000688 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000686 – пасище, мера на Атанас Георгиев Малячки; имот № 000684 – пасище, мера на насл. на Дончо Георгиев Малячки; имот № 000685 – пасище, мера на насл. на Дончо Георгиев Малячки; имот № 000688 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 001178 – дървопроизв. пл. на МЗГ-НУГ; имот № 000150 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000149 – използв. ливада на Серафим Петров Златев; имот № 000642 – използв. ливада на Милан Петров Златев; имот № 000643 – използв. ливада на насл. на Борис Петров Златев; имот № 000681 – използв. ливада на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000682 – използв. ливада на Милан Петров Златев; имот № 000683 – използв. ливада на Йордана Ангелова Златева.


9. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000025 (нула нула нула нула две пет), с начин на трайно ползване “Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Припоро”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 16.477 дка. (шестнадесет декара четиристотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000028 – използв. ливада на насл. на Мирчо Иванов Панков; имот № 000026 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000005 – гора в зем. земи - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000027 – пасище с храсти на община Симитли.


10. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000027 (нула нула нула нула две седем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Припоро”, землището на с. Сухострел, целият имот с площ от 16.279 дка. (шестнадасет декара двеста седемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 70370, при граници на имота: Имот № 000025 – използв. ливада на община Симитли; имот № 000010 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 003001 – дървопроизв. пл. на насл. на Петър Ризов Карадачки; имот № 000045 – жил. територия на кметство с. Сухострел; имот № 000041 – полска култура на насл. на Стоянчо Стоичков Карадачки; имот № 000047 – използв. ливада на насл. на Михаил Евтимов Говедарски; имот № 000040 – използв. ливада на насл. на Стоянчо Стоичков Карадачки; имот № 000035 – използв. ливада на насл. на Иван Петров Златев; имот № 000032 – изоставена нива на насл. на Мирчо Иванов Панков; имот № 000031 – пасище с храсти на насл. на Мирчо Иванов Панков.

Л.Землище с.Сенокос:

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000049 (нула нула нула нула четири девет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Грамадата”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 73.420 дка. (седемдесет и три декара четиристотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 005017 – нива на Лазар Иванов Янушев; имот № 000139 – път IV кл. на община Симитли-ПП; имот № 000052 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000063 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 102005 – залесена терит. на насл. на Павел Кръстев Комадин; имот № 000048 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 005008 – нива на община Симитли; имот № 005006 – нива на насл. на Петър Николов Цръкварски; имот № 005005 – нива на насл. на Стоян Николов Цръкварски; имот № 000236 – нива на насл. на Павел Кръстев Комадин.


2./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000070 (нула нула нула нула седем нула), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Димовци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 15.008 дка. (петнадесет декара и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000511 – полски път на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000072 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.  


3./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000075 (нула нула нула нула седем пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Димовци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 71.647 дка. (седемдесет и един декара шестстотин четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000190 – населено място на мах. Миновци; имот № 000018 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000197 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000183 – гора в зем. земи – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000076 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 101003 – залесена терит. на насл. на Илия Петров Калайджийски; имот № 000250 – залесена терит. на насл. на Илия Петров Калайджийски; имот № 000076 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000211 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000047 – вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 008045 – пасище с храсти на община Симитли–ПП; имот № 008044 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000018 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000190 - населено място на мах. Миновци; имот № 000232 – нива на насл. на Илия Петров Калайджийски.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000142 (нула нула нула едно четири две), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Дяковци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 40.520 дка. (четиридесет декара петстотин и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000143 – населено място на мах. Дякова; имот № 000140 – местен път на община Симитли-Т; имот № 000214  – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 000218 – канал на община Симитли-В.


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000015 (нула нула нула нула едно пет), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Чакърци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 23.043 дка. (двадесет и три декара и  четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000002 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли”ДП.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000093 (нула нула нула нула девет три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Везенковци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 39.186 дка. (тридесет и девет декара сто осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000262 – нива на насл. на Александър Марков Мицев и др.; имот № 000162 – ливада на насл. на Стоян Иванов Стоянчев; имот № 000095 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000028 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000163 – населено място на мах. Везенкова; имот № 000028 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000095 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000263 – нива на насл. на Александър Марков Мицев и др.; имот № 000264 – нива на насл. на Александър Марков Мицев и др.


7. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000195 (нула нула нула едно девет пет), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия VIIІ (осма), находящ се в местността “Миновци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 28.094 дка. (двадесет и осем декара и деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000233 – нива на насл. на Илия Петров Калайджийски; имот № 000286 – ливада на Лазар Иванов Янушев; имот № 000194 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000002 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000196 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000018 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000194 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000228 – ливада на насл. на Иван Николов Спасов; имот № 000194 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000286 – ливада на Лазар Иванов Янушев.


8./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000053 (нула нула нула нула пет три), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Реката”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 19.548 дка. (деветнадесет декара петстотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247 и граници на имота: Имот 000072 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000048 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000063 – полски път на община Симитли-ПП.


9./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000124 (нула нула нула едно две четири), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Радевица”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 11.949 дка. (единадесет декара деветстотин четиридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000295 – нива на насл. на Гюргена Иванова Янушева; имот № 000139 – път IV кл. на община Симитли-ПП; имот № 000214 – залесена терит. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000139 – път IV кл. на община Симитли-ПП.


10. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000197 (нула нула нула едно девет седем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VIIІ (осма), находящ се в местността “Миновци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 85.381 дка. (осемдесет и пет декара триста осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000196 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000002 – гор. стоп. тер. на  “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП;  имот № 101002 – залесена терит. на насл. на Илия Петров Калайджийски; имот № 000002 – гор. стоп. тер. на  “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП;  имот № 000075 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000018 – полски път на община Симитли-ПП.


11. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000138 (нула нула нула едно три осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността “Корбановец”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 34.962 дка. (тридесет и четири декара деветстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000133 – пасище, мера на насл. на Томан Димитров Дяков; имот № 000134 – пасище, мера на насл. на Никола Андонов Дяков; имот № 000135 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000136 – пасище, мера на насл. на Мария и Васил Недялкови; имот № 000134 – пасище, мера на насл. на Никола Андонов Дяков; имот № 000132  – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП.


12. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000011 (нула нула нула нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Селото”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 14.386 дка. (четиринадесет декара триста осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247:, при граници на имота: Имот № 000259 – нива на насл. на Асен Тасев Кулев; имот № 000180 – нива на Лазар Иванов Янушев; имот № 000008 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000034 – пасище, мера на община Симитли.


М.Землище с.Тросково:


1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000016 (нула нула нула нула едно шест), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Ридо”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 10.683 дка. (десет декара шестстотин осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184.,при граници на имота: Имот № 000024 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000015 – пасище, мера на насл. на Христо Иванов Дорлюмски; имот № 000002 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000017 – пасище, мера на насл. на Христо Иванов Дорлюмски; имот № 000002 - дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли”ДП.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000062 (нула нула нула нула шест две), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Иловицата”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 15.856 дка. (петнадесет декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184.,при граници на имота: Имот № 000064 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000050 – пасище, мера на насл. на Димитър Иванов Гоцев; имот № 000046 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000210 – полски път на община Симитли-ПП.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000086 (нула нула нула нула осем шест), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Строшеница”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 17.539 дка. (седемнадесет декара петстотин тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184.,при граници на имота: Землищна граница; имот №  000083 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000082 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000080 – пасище, мера на насл. на Никола Ангелов Станков; имот № 000106 – полски път на община Симитли-ПП;  имот № 000084  - пасище, мера на насл. на Димитър Давитков Бегов; имот № 000106 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000089 – пасище, мера на насл. на Нико Ангелов Дорлюмски; имот № 000091 – използв. ливада на насл. на Георги Петров Осеярски; имот № 000090 – зеленч. култура на насл. на Кръстана Костадинова Осеярска; имот № 000085 – пасище, мера на насл. на Димитър Давитков Бегов.


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000258 (нула нула нула две пет осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Тодорица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 17.990 дка. (седемнадесет декара деветстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184., при граници на имота: Землищна граница; имот № 000262 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000238 – пасище, мера на насл. на Начо Стоицов Качулски; имот № 000262 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000254 – пасище, мера на насл. на Ката Георгиева Балабанова; имот № 000255 – пасище, мера на Санде Георгиев Балабанов; имот № 000256 – пасище, мера на насл. на Станко Георгиев Балабанов.


5./Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000277 (нула нула нула две седем седем), с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността “Ридината”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 10.214 дка. (десет декара двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184.,при граници на имота: Имот № 000281 – овощна градина на Стоил Христов Гиненски; имот № 000303 – нива на Стойчо Георгиев Гиненски; имот № 000278 – жил. територия на мах. Гининци; имот № 000279 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000261 – полски път на община Симитли-ПП;  имот № 000262 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000276 – пасище, мера на Стоил Христов Гиненски; имот № 000294 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000271 – горски път на  ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000262 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 000261 – полски път на община Симитли-ПП.

6./Допълнена с Решение № 531 по Протокол № 33 от 04.07.2013г./Поземлен имот № 021001 (нула две едно нула нула едно), с начин на трайно ползване “Друга селищна територия”,  находящ се в местността “Църквата”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 0.670 дка. (шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, ведно с построената в имота масивна сграда “Училище”, състояща се от сутерен и етаж, със З.П. от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем кв.м.), построена 1932 г. и Удостоверение по § 16 от ПР на ЗУТ № 17/28.06.2013 г. на гл. архитект на община Симитли.

Н.Землище с.Брестово:


1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000046 (нула нула нула нула четири шест) с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находащ се в местността “Горна нива”, землище на с. Брестово, община Симитли, целият имот с площ от 29.901 дка. (двадесет и девет декара деветстотин и един кв.м.)., при граници на имота: Имот № 000006 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ; имот № 000063–  дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ.


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 000097 (нула нула нула нула девет седем) с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находащ се в местността “Чукаре”, землище на с. Брестово, община Симитли, целият имот с площ от 67.238 дка. (шестдесет и седем декара двеста тридесет и осем кв.м.), от които 17.506 дка. (седемнадесет декара петстотин и шест кв.м.) попадат в отдел 29 (двадесет и девет)/подотдел 1 (едно) – нелесопригодна голина., при граници на имота: Имот № 000081 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001129 – нелесопр. голина на насл. на Георги Чимев Топузов; имот № 000147 – използв. ливада на насл. на Данаил Иванов Топузов; имот № 000309 – местен път на община Симитли-Т; имот № 000006 – дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ; имот № 000146 – използв. ливада на насл. на Георги Чимев Топузов; имот № 000145 – използв. ливада на насл. на Андон Христов Крастовски; имот № 000144 – пасище, мера на насл. на Георги Лазаров Топузов; имот № 000142 – пасище, мера – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000138 – полска култура на насл. на Лазар Стоянов Топузов; имот № 000136 – използв. ливада на насл. на Христо и Санде Атанасови Топузови; имот № 001068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000137 – полска култура на насл. на Христо и Санде Атанасови Топузови; имот № 000099 – пасище, мера на насл. на Данаил Иванов Топузов; имот № 000098 – пасище, мера на насл. на Георги Лазаров Топузов.

О.Землище с.Докатичево:


1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Поземлен имот № 000028 (нула нула нула нула две осем), с начин на трайно ползване “Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Илинска нива”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 17.147 дка. (седемнадесет декара сто четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота: Имот № 000027 – нива на насл. на Христо Миланов Мицов; имот № 000026 – използв. ливада на община Симитли; имот № 000344 – полски път на община Симитли- ПП; имот № 000342 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000029 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000030 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000021 – пасище с храсти на община Симитли.

П.Землище с.Черниче:


1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./ Мазета с № 1, 4, 7, 8, 9 и 10, находящи се в сутерена на Двуетажна многофункционална сграда – Кметство, с. Черниче, която сграда се намира в УПИ ІХ, кв. 10 по плана на с. Черниче, община Симитли, с обща площ на мазетата – 64 кв.м. (шестдесет и четири кв.м.) и граници съгласно план-разпределение.

 

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.

IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

1. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 019050 (нула едно девет нула пет нула) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 0.834 дка. (осемстотин тридесет и четири кв.м.), находящ се в местността “Лозето”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00423/25.01.2013 г.,  


2. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 019048 (нула едно девет нула четири осем) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), целият имот с площ от 1.867 дка. (един декар осемстотин шестдесет и седем кв.м.), находящ се в местността “Селската река”, землище на с. Полето по КВС, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00416/19.10.2012 г.,
които имоти са образувани от поземлен имот № 019043 (нула едно девет нула четири три), целият с площ от 30,880 дка., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.


3. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 045077 (нула четири пет нула седем седем) с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), целият имот с площ от 8.000 дка. (осем декара), находящ се в местността “Къшлата”, землище на с. Градево по КВС, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02319/08.03.2013 г.;  


4. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 045078 (нула четири пет нула седем осем) с НТП “Ливада”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), целият имот с площ от 10.000 дка. (десет декара), находящ се в местността “Дерето”, землище на с. Градево по КВС, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02320/08.03.2013 г.;  


5. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 045079 (нула четири пет нула седем девет) с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), целият имот с площ от 60.004 дка. (шестдесет декара и четири кв.м.), находящ се в местността “Караджово”, землище на с. Градево по КВС, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф02321/08.03.2013 г.,  
които имоти са образувани от поземлен имот № 045005 (нула четири пет нула нула пет), целият с площ от 98,768 дка., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.


6. /Допълнена с Решение № 415 по Протокол № 30 от 29.04.2013г./Поземлен имот № 004034 (нула нула четири нула три четири) с начин на трайно ползване “Лозе”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Летницата”, землище на с. Полето, целият имот с площ от 3.799 дка. (три декара седемстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00422/25.01.2013 г.,  който имот е придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

7./Допълнена с Решение № 504 по Протокол № 32 от 20.06.2013г./Поземлен имот № 062005 (нула шест две нула нула пет) с НТП “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), целият имот с площ от 3.546 дка. (три декара петстотин четиридесет и шест кв.м.), находящ се в местността “Голи трап”, землище на с. Полена по КВС, с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф00631/19.10.2012 г.,  който имот е образуван от поземлен имот № 062001 (нула шест две нула нула едно), целият с площ от 8,826 дка., придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТпо ред    
Вид дейност    Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ    
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    
1.    Отдаване под наем на имоти    8 886
2.    Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти   
Всичко от управление на имоти-общинска собственост  8 886
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    
1.    Продажба на имоти-общинска собственост    564 900
2.    Учредени вещни права   
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост    564 900
ВСИЧКО ПРИХОДИ     573 786
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ    
1.    За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)   
2.    За оценки     2 280
3.    За обявления    2 400
4.     За придобиване на имоти, чрез отчуждаване              
5.        
ВСИЧКО РАЗХОДИ    4 680

 
СВЕТЛА АТАНАСОВСКА
Председател на ОбС - Симитли