Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2204; Подотдели: 540 „к“, „п“, „р“, място на извършване на дейността: с. Градево, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 545/24.11.2022 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

 

…………П……………………

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

Заличени данни на основание ЗЗЛД.

 

З А П О В Е Д № 545/24.11.2022 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЕКТ № 2204, ПОДОТДЕЛИ 540 „к", „п", „р"

 

Протокол от провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли.

Заповед за класиране на кандидатите, участвали в процедурата – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли.