Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Иван Вельов Цветановул.Юрий Гагарин № 6, гр. Симитли, имот № 66460.432.9

Малина Смиленова ВанчеваР-н. Централен, бул. „6-ти Септември“, № 39, ет. 5, ап.15, гр. Пловдив, имот № 66460.432.9

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед №160/05.04.2022г. на Кмета на общ. Симитли и Разрешение за строеж № 16/05.04.2022г. на Гл. архитект на общ. Симитли за одобрение на ПУП – ПЗ (план  за застрояване) с предназначение за „жилищно строителство“ за поземлен имот с идентификатор 66460.805.1, мах. „Дрънкалица“, по КККР на гр. Симитли, община Симитли. Поземлен имот с идентификатор 66460.805.1, по КККР на гр. Симитли, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификатор 66460.432.9.

Възложител: Спас Стоянов Джигуров

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград. 

БТ Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/