Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли осигурява устойчивост на работните места за 8 лица по проекта „Заетост за благоустрояване“

Община Симитли осигурява устойчивост на работните места за 8 лица по проекта „Заетост за благоустрояване“

Община Симитли осигурява устойчивост на работните места за 8 лица по проекта  „Заетост за благоустрояване“

Приключи успешно изпълнението на проект на община Симитли „Заетост за благоустрояване“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.077-0001 по процедура  № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

В проекта бяха обхванати общо 15 безработни лица на възраст от 30 до 54 години, които преминаха успешно професионални и компетентностни обучения за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по професия с код 622020 "Озеленител", специалност с код 6220202 "Парково строителство и озеленяване" и по професия с код 582030 "Строител", специалност 5820307 "Външни облицовки и настилки".

Към днешна дата и във връзка с осигуряването на устойчивост на резултатите общината е запазила 50% от представителите на целевата група, включени в проекта, така че в момента продължават да изпълнявани длъжностите „Работник, озеленяване“ и „Работник, поддръжка“ общо 8 лица от целевата група по проекта.

Целта на приключилия проект бе  да осигури заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли.

Проектът допринесе за постигането на основната цел на процедурата, по която търси подкрепа: "чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, успя да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица". По този начин проектът е част от приноса на процедурата за осъществяване на специфична цел 3.1 към Приоритет 3 на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" и собствено: за нейния активен принос за постигане целите на подхода на водено от общността местно развитие в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.