Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

В качеството на бенефициент по Проект BG05M2OP001-3.016 – 0001 - C01 „Пеят, скачат, заедно, деца", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.016, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование"

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ЗА 5 РАБОТНИ МЕСТА:

1. Детски психолози – 2 броя, с НКПД: 26346001

2. Педагози – 2 броя, с НКПД: 23596012

3. Юрист (образователно и детско право) – 1 брой, с НКПД: 34117010

4. Социолог/ хуманитарист с опит в проучванията и интерпретациите на такива проучвания при деца и маргинализирани общности експерти по реда на КТ – 1 брой, с НКПД: 26326010

Задължения, отговорности и права

1. Детски психолози – Код по НКПД – 26346001:

 Те разработват методиката и инструментите за проучването, обработват и интерпретират информацията.

 Извеждат методологията, инструментите и типовите пособия на Програмата за емоционално-педагогическата подкрепа на децата и работата с техните родители, въвеждат в работата, насочват, консултират и супервизират ангажираните в прилагането й учители, съвместно с тях насочват децата към подходящите форми на социално-емоционално учене по проекта.

 Планира своята дейност

 Ежемесечно води протоколи, отчетни форми и други документи, които са свързани с реализиране на проектната дейност.

 Изготвя

С уважение,

............................

Апостол Апостолов

Кмет на община Симитли