Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обявление „Патронажна грижа + в община Симитли“

Обявление „Патронажна грижа + в община Симитли“

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с провеждане на подбор на персонала за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0212-С01 „Патронажна грижа + в община Симитли“ по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г.,Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, важи единствено и само за този проект

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0212-С01 „Патронажна грижа + в община Симитли“

 1.  РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

1.Екип на специализиран персонал за предоставяне на услуги по домовете по направление 1:

- Медицински специалист – 1 позиция на трудов договор на непълен работен ден  /4/;

- Лични асистенти – 16 позиции на трудов договор на непълен работен ден  /2/;

- Психолог – 1 позиция на трудов договор на непълен работен ден /2/;

2.  Екип от персонал за нуждите на социалните услуги ДДД, направление 2:

- Хигиенисти – 9 позиции на трудов договор на пълен работен ден;

Трудовите договори ще бъдат сключвани в съответствие с националното законодателство при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда и изискванията на

Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г. за срок от 12 месеца, считано от датата на стартиране на дейностите по предоставяне на услугите до приключване на проекта.

Възнаграждението по трудов договор ще се осигурява, съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г за Проект „Патронажна грижа + в община Симитли“ и при спазване на разпоредбите на националното законодателство.

 1.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, МЯСТО И СРОК НО ПОДАВАНЕ
 1.  Необходими документи:

- Заявление за кандидатстване /Образец/;

- CV – европейски формат /Образец/;

- Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен);

- Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); 

- Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение); 

- Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална  

пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст); 

- Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността (медицинска

сестра, санитар, и психолог) квалификация; 

- Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  -  

ако не се подава лично.

- Декларация съгласие за обработване на лични данни /Образец/; 

 1.   

 1.  РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

 1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Симитли.
 1. Комисията проверява и оценява подадените кандидатури на следните етапи:

I-ви етап  – Въз основа на проверка по документи.

II-ри етап – Въз основа на провеждане на интервю.

Събеседването се провежда от комисията и има за цел да установи, в каква

степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и

мотивация, необходими за изпълнението на длъжността за предоставяне на

интегрирани здравно-социални услуги по проекта.

Протокол с класирането на кандидатите ще бъде изнесен на Информационното

табло на община Симитли и публикуван на сайта на общината /www.simitli.bg/

 1.  ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОЕКТА 

Цел на проекта:

Обща цел на проекта е да се осигури подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания в община Симитли, които са най-застрашени от Коронавируса, чрез предоставяне на патронажни грижи и почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, както и подкрепа при осигуряване на социалните услуги,делегирани от държавната дейност в условията на пандемията от КОВИД -19.

Специфични  цели на проекта:

-  Работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до

социални и интегрирани здравно-социални услуги на уязвими лица.

-   Осигуряване на продължаваща подкрепа в извънредната обстановка в отговор на

актуалните нужди, свързани с превенция от заразяване с COVID-19 и задоволяване

потребностите но уязвимите групи.

Продължителност на дейността: 12 месеца от стартиране на услугата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Заявление за кандидатстване /Образец/;
 2. CV – европейски формат /Образец/;
 3. Декларация съгласие за обработване на лични данни /Образец/;

Образец на документите можете да свалите като натиснете върху името на съитветния документ.