Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 06.01.2021 год.Общинска администрация гр.Симитли обяви съобщение за публично обявяване на  заявление  за ползване на воден обект от Община Симитли „Аварийно – възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг по ул. „Васил Левски“ , община Симитли

  1.  Цел на заявеното ползване на водите – Изграждане на нова подпорна стена по десния бряг на централно градско дере в гр.Симитли Ще се изградят стоманобетонни подпорни стени за защита на намиращия се в близост път. След почистване на речното дъно и изпълнението на брегоукрепителните съоражения се предвижда дъното да бъде оформено с двустранен наклон , за концентриране на водния поток в средата на дерето.

След изпълнението на подпорните съоръжения се предвижда направата на пътна настилка с павета.

2. Воден обект ,водно тяло –  Повърхностно водно тяло BG4ST500R1048 – „Река Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“

3. Системите или съоръженията ,чрез които ще се реализира използването- Изграждане на подпорна  стена по десния бряг на централно градско дере в гр.Симитли.

Предвижда се изграждане н а стоманобетонни подпорни стени. След почистване на речното дъно и изпълнение на брегоукрепителните съоръжения се предвижда дъното да се оформи с двустранен наклон за концентрация на водния поток в средата на дерето. Предвижданите  подпорните стени са височина от 200 см. до 360 см. с обща дължина от 435 метра. След изпълнението на подпорните съоръжения се предвижда направата на пътна настилка с павета.

4. Място на заявеното ползване ,местност , административно –териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно – териториалните единици – гр. Симитли , община Симитли ЕКАТТЕ 66460

5. Проектни параметри на ползването:

Предвижданите  подпорните стени са височина от 200 см. до 360 см. с обща дължина от 435 метра. След изпълнението на подпорните съоръжения се предвижда направата на пътна настилка с павета.

6. Всички заинтересовани лица /ако се явят такива/ в предвидения 14-дневен срок за публично обявяване ,могат да ползват правата си по чл.64,ал.1 ,т.2 и т.3 от Закона за водите да :

т.2 да възразят срещу издаването на разрешителното,

т.3 предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на личните или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законноустановения  14 –дневен срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в Общинска администрация –Симитли .

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/