Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВРАНЕЩИЦА” ЕООД

2730 Симитли, ул. Христо Ботев № 27, телефон: +359 882 444 882, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в качеството на партньор на Община Симитли - бенефициент по проект

„Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“,

Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01  и Допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 и

в изпълнение на проектна

Дейност 1 “Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост“

О Б Я В Я В А

прием на документи за длъжността

„6220301 Озеленяване и цветарство“

в Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД – град Симитли

10 лица ще бъдат включени в субсидирана заетост по проекта

12 месеца трудова заетост на пълно работно време при срочен трудов договор

Месечно възнаграждение: минимална работна заплата за страната.

Целева група по проекта:

икономически неактивни лица от ромската общност и лица населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице

концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.


 1.  ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Поддръжка на паркове и градини и други залени и цветни площи,
 1. Поддръжка на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населени места и извън тях.  
 1. Дейности, свързани с изграждане, поддържане и обзавеждане на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси.  
 1. Манипулации свързани с подготовка на почвата: оране, разкопаване с бел или мотика, почистване на чимове, бурени, коренища и др., и пренасяне на определено място. 
 1. Изпълнява и други  конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

 1.  ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качественото изпълнение на възложената ра­бота. 

2. Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, които пренася и използва в процеса на изпълнение на задълженията си.

3. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. 

 1.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно. 

2. Друга квалификация: не се изисква. 

3. Професионален опит: не се изисква.

 1.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Документ за образование – основно или средно, диплом.
 1. Автобиография – CV 
 1. Медицинско свидетелство за започване на работа
 1. Заявление-декларация – по образец.

 1.  МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите могат да подават необходимите документи – лично, на адрес: град Симитли на адрес:  ул.“Христо Ботев“ №27, всеки работен ден от седмицата, във времето от 8.30 до 17.00 часа, в периода от 10.11.2020 г. до 19.11.2020 г., включително.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по телефона и ще бъдат поканени за сключване на трудови договори.

За допълнителна информация: лице за контакти: Илиан Митревски, телефон 0882444882, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Управител  

Общинско предприятие „Вранещица“ ЕООД – град Симитли