Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Илян Маринов Алексиев - ул. „Илинден" №31, гр. Симитли, УПИ XIV-1437 и УПИ XXV-1437, кв. 7

СОНИ АГРО – ЕООД - ул. „Гьорче Петров" №8, гр. Гоце Делчев, УПИ XXII-1437, кв. 7

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед Одобрявам № 430 / 13.10.2020г. на Кмета на общ. Симитли за одобрение на ПУП- (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXIII-1437 и УПИ XXIV-1437, кв. 7, по плана на гр. Смитли, общ. Симитли. Възложител – Марин Смиленов Алексиев.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр. Симитли, отдел "СУСКЕЕПП".

БТ

Кмет:..........................

/Ап.Апостолов/