Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ - Басейнова Дирекция

СЪОБЩЕНИЕ - Басейнова Дирекция

ДО
Г-Н АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНЯ СИМИТЛИ


ОТНОСНО: Разработване на общинска програма за опазване на околната среда на Община Симитли

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,

 
     В отговор на писмо с Ваш изх. № 04-05-166/27.08.2020г. за предоставяне на информация съгласно План за управление на речните басейни, във връзка с разработването на общинска програма за опазване на околната среда, Ви предоставям следните данни:

  1. Данни за повърхностните и подземни водни тела- Повърхностни водни тела (водосбор и реки) - местоположение. екологично състояние - .shp формат. Подробна информация за заложените мерки за конкретните водни тела, попадащи на територията на община Симитли е описана в приложение 7.2.г.раздел VII. ПУРБ 2016-2021г., публикуван на сайта на БД ЗБР.
  2. Райони с потенциален риск от наводнения - BG4000ASPFRST04, както и географските райони, които може да бъдат наводнени при 20г., 100г. и 1000г. (вероятен период за повторно настъпване). - .shp формат.
  3. Санитарно-охранителни зони около водоизточници за ПБВ - .shp формат.
  4. Уязвими или чувствителни зони - .shp формат.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
Директор на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район - Благоевград