Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ФИРМИ ОТ СИМИТЛИ СПЕЧЕЛИХА ЕВРОПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

ФИРМИ ОТ СИМИТЛИ СПЕЧЕЛИХА ЕВРОПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

ФИРМИ ОТ СИМИТЛИ СПЕЧЕЛИХА ЕВРОПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

Днес 30.06.2020 г. фирмите – ГЕОРЕСУРС ЕООД и СИМЕЛ 15 ЕООД подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.


 

„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, представлявана от управителя Марио Павлов, ще изпълнява проект BG05M9OP001-1.077-0002-С01 „Знам, мога, работя“ за обща стойност 99958,32 лева за срок на изпълнение 12 месеца и 100 % безвъзмездна финансова помощ.
 

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост за 6 месеца на лицата от целевата група по проекта във фирмата – бенефициент.Целева група на проекта включва 15 безработни лица на възраст от 30 до 54 г. Основните дейности по проекта са : Идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране на лицата от целевата група за квалификация и включване в заетост. Осигуряване на професионални и компетентностни обучения за формиране на необходимите професионални и лични качества с оглед бъдещата заетост на лицата от целевата група. Осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца на лицата от целевата група в „ГЕОРЕСУРС“ЕООД. Очаквани резултати, които ще бъдат постигнати е обхващането на 15 безработни участници на възраст от 30 до 54 г., чрез включването им в дейностите по проекта, 15 лица от целевата група с план за професионално развитие и мотивация за активно включване на пазара на труда, 15 лица от целевата група с придобити професионални знания и умения, адекватни на търсените на пазара на труда и повишена конкурентоспособност на този пазар; 15 лица от целевата група включени в заетост; увеличен брой на започналите работа продължително безработни или икономически неактивни лица на възраст между 30 и 54 години на територията на общината. Основна цел на проекта е да осигури заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост.
 

Другата фирма, спечелила и подписала днес нов евро проект е „СИМЕЛ 15“ ЕООД с управител Венцислав Щърбев. Проектът е с номер и наименование - BG05M9OP001-1.077-0003-С01 „Хора са нужни за всяка конструкция“, а стойността на проекта е 80201.88 лева – 100 % безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение на проекта 12 месеца, считано от днес.
 

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост за 6 месеца на лицата от целевата група по проекта във фирма „СИМЕЛ 15“ ЕООД в град Симитли. Целева група на проекта включва 10 безработни лица на възраст от 30 до 54 г. Проектните дейности са : първа - Идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране на лицата от целевата група за квалификация и включване в заетост. Втора - Осигуряване на професионални и компетентностни обучения за формиране на необходимите професионални и лични качества с оглед бъдещата заетост на лицата от целевата група.   И трета проекта дейност - Осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца с психологическа подкрепа и наставничество за трудово включване на лицата от целевата група в „Симел 15“ ЕООД .

Постигането на основните цели по двата проекта ще бъдат резултат от постигането на следните проектни подцели: установяване на професионалната насоченост и мотивиране за включване в заетост лицата от целевата група; осигуряване на приложимата професионална квалификация и компетентности на лицата от целевата група за необходимата им професионална реализация; осигуряване на шестмесечен период на субсидирана заетост на лицата от целевата група за формиране/възстановяване на устойчиви професионални умения и навици, повищаващи конкурентоспособността им на пазара на труда.

Чрез резултатите от дейностите за постигане на целите и подцелите си, проектите допринасят за постигането на основната цел на процедурата, по която търси подкрепа: "чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица". По този начин проектите ще бъдат част от приноса на процедурата за осъществяване на специфична цел 3.1 към Приоритет 3 на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" и собствено: за нейния активен принос за постигане целите на подхода на водено от общността местно развитие в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.