Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

 

Райна Крумова Качева

ул. "Обел" № 8, ет.4, ап.7

гр.Благоевград

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ - план за застрояване за промяна предназначението за „Склад за хранителни и нехранителни стоки и магазин " на поземлен имот планоснимачен № 012008, местност "Блатото", землище на с.Крупник / съседен на Вашия наследствен имот № 40052.12.9 /. Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ" ЕООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

ЕШ Вр.ИД Кмет .....................................

                       / Юл.Мишев /

Съгласно Решение № 1124/ 25.09.2019г.