Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед за сметосъбиране

Заповед за сметосъбиране

ЗАПОВЕД

 

№ ................/......................... 2019 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ :

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 в съответния район /услуги по събиране, извозване на битови отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и честотата на сметоизвозването/.

1.Границите и честотата на районите по сметосъбиране и сметоизвозване е съгласно график неразделна част от заповедтта.

2. Граници на почистване на уличните платна, площадите , алеите, паркове и други територии предназначени за обществено ползване в Община Симитли както следва:

2.1 Гр.Симитли - всички улици и квартали на града, съгласно одобрен регулационен и кадастрален план , с изключение на махала "Оцетарска" , махала "Бурча" и махала "Ридо",

Почиства се и пътна мрежа по път BLG 10-71, Железница –Симитли –Черниче.

2.2 с. Долно Осеново- всички улици и махали в селото съгласно одобрен кадастрален и регулационен план.

2.3 с. Градево –по протежението на път ІІ -19 от Републиканска пътна мрежа ,включително махала "Кърджалийска"

2.4 с. Железница – регулационните граници на селото с изключение на махала "Бачева " и махала "Струма " /срещу комплекс Монца" /

2.5 с.Черниче – в обхвата на почистване попадат всички улици и квартали в с.Черниче съгласно одобрени регулационен и кадастрален план и пътна мрежа Черниче –с.Крупник

2.6 с.Крупник – в района на почистване попадат всички улици и квартали на селото съгласно одобрен регулационен план , пътна мрежа с. Крупник – с.Полена по път BLG 1291.

2.7 с. Полена – всички улици в селото съгласно одобрен регулационен план , с изключение на махали "Ширината" и "Добрин".

2.8 с. Сушица – централна част на селото по протежение на път BLG 12-91

2.9 с.Полето - всички улици и квартали в селото съгласно одобрени кадастрален и регулационен план.

2.10 с.Брежани – всички улици в селото съгласно одобрен кадастрален и регулационен план с изключение на махалите : "Празноглаво" ,"Качева" , "Горна"

2.11 с.Ракитна – централна част на селото протежение на път BLG 12-90

2.12 с. Сенокос – централна част на селото протежение на път BLG 12-90

2.13 с. Мечкул - централна част на селото протежение на път BLG 12-90

2.14 Пътна мрежа Симитли –Докатичево –Брестово –Сухострел по път BLG -22-92 ,като се почиства участъка до м. Ливадище.

Настоящата заповед да бъде обявена публично на населението до 30.10.2018 год. и да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

ВР ИД КМЕТ съгласно Решение№1124 от 25.09.2019 год.:

/Юлиан Мишев/ ....................