Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    


 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел X. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:
2. Поземлен имот № 002901 (нула нула две девет нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.120 дка. (сто и двадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота подробно описани в скица-проект № Ф01178/07.07.2017 г.,  който имот е образуван от ПИ № 002901 (нула нула две девет нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 0.120 дка. (сто и двадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 29146, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2879/29.03.2018 г.

 

 

С уважение, 

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ