Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

There are no translations available.

До

Орхан Мюмюн Ахмедобл.

Смолян общ.Мадан

гр.Мадан

ул. „ Явор“ № 7 вх.А, ет.1 ап.1

 

Фатма Хайриева Бекирова-Бодурова 

обл.Смолян общ.Мадан

гр.Мадан

ул.“Орфей“ № 68

 


Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 142 / 26.03.2018г. на Кмета на Община гр.Симитли за допълване / поправка / на границите на имот с пл.сн.№ 506 по плана на с. Долно Осеново общ.Симитли, одобрен със Заповед № 82 / 08.05.1990г. по заявление с вх.№ 24 / 15.01.2018г. от Иво Занков Топузов и Мехмед Юсеинов Топузов.
На основание & 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г на МРРБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта подлежи на обжалване чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.  Приложение: копие от заповедта.


Кмет :                   

/Апостол Апостолов/