Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Архив на норм. документи НАРЕДБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

НАРЕДБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИМИТЛИ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231Н А Р Е Д Б А

За пожарна Безопастност и Защита на Населението на територията на Община – Симитли


ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отнушения, права и задължения на държавни органи, фирми, предприятия, учереждения, обществени организации и граждани с осигуряване на пожарната и аварийна безопастност на територията на общината.
Чл.2.Разпорежданията на специализираните органи за пожарна и аварийна безопастност, издадени в границата на тяхната компетентност са задължителни длъжностните лица и граждани.
Чл.3. Настоящата наредба е задължителна за всички претприятия, фирми, организации, които извършват определени вид дейностна територията на общината и за всички граждани , които живеят пребивават временно или преминават през територията на Община – Симитли.

ГЛАВА ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОС
Чл.4. Ръководители на претприятия, фирмите и учережденията и обществени организации разработват и утвърждават вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопастност.
Чл.5./1/ Във всеки обект се създава Досие с документи, касаещи организацията за пожарната и аварийна безопастност,съобразени с изискванията на “Наредба 209/22.11.2004год./Обн.Д.В.бр.107/04год/за правилата и нормите за пожарна безопастност за обектите в експлоатация а именно:
1.Правила и инструкции за осигуряване на пожарната и аварийна безопастност на територията на обекта, в това число цехове, съоражения, инсталации и други.
2.Планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии.
3.Планове за осигуряване на пожарната и авариина безопастност при ремонти, реконструкции и преобрудване на обектите.
4.Планове за евакуация при пожари или аварииния и личния състав и пребиаващите в обектите лица.
5.Документи, издадени от органите за държавен противопожарен контрол отнасящ се до осигуряване на пожарната и аварийна безопастност на обекта.
6.Заповеди за:
-пожаробезопасно извършване на огневи работи.
-Пожаробезопастно използване на отоплителни, нагревателни и електрически уреди.
-Определение на разрешените и забранени места за тютюнопушене.
-Изключване на електрическото захранване след приключване на работното време /без денонощни потребители/.
-Организиране на противопожарната подгутовка и инструктаж на личния състав по пожарна и аварийна безопасност.
-Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време на обекта.
-Подържане и проверка на пожароизвестителите /ПИИ/ и пожарогасителните инсталации /ПГИ/.
-Поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоражения и средства за пожарогасене.
/2/ Изключването на ел.захранването след работно време и състоянието на ПИИ и ПГИ и състоянието на противопожарните уреди се удостоверява в съответните дневници по образец /прил.1 от Наредба І – 209/2004год/.
ГЛАВА ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел І противопожарни правила и задължения
Чл.6.Територията на обектите се почиства от суха трева растителност и други отпадаци.Горимите производствени отпадаци ежедневно се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън районите на обекта на определените за това места.
Чл.7 /1/До всички сгради, съоражения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.През зимата се почистват от сняг и опесачават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства върху противопожарни хидранти, до водоеми и противопожарни депа на разтояние възпрепиятстващо достапа на противопожарни автомобили.
/2/ При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват Районата служба Пожарна Безопасност и Защита на населението – Благоевград.
/3/Фирма “В и К “ поддържа в изправност и обозначава съгласно БДС 123-009-82 и Наредба №4 противопожарните хидранти и населениете места от общината.
/4/При претстоящо затваряне на отделни участаци от пътища и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми Районата служба Пожарна Безопасност и населението – Благоевград за времетраенето и ммястото на затворения участък.
/5/ При ремонтни работи по улици и тротоари строителна фирма е длъжна напълно да възтанови водопровода и пожарните хидранти в участъка.

Чл.8. Всички фирми, развиващи дейност а територията на общината са длъжни при поискване наот Районата служба Пожарна Безопастност и Защита на населението – Благоевград да оказват помощ с наличната техника и състав за ликвидиране на пожари, производствени аварии и стихини бедсвия.
Чл.9./1/ Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвартяването и гасенето им.
/2/ При възникнал пожар гражданите са длъжни да се обадят в противопожарна служба на тел.160, в кметството или лесничейството/при горски пожар/, да организират незабавна евакуация от мястото на пожара на децата, жените, болните и възрастни граждани, да изключат ел.захранването към мястото на пожара и да се включат в изгасването му с наличните уреди, подръчни средства, съобразно своите възможности.
Чл.10.Забранява се извършването на огневи работи /електро и газозаварки, топене на битоми, размразяване на тръбопроводи с открит оган и др./ без да са спазени изискванията преди, по време и след тяхното извършване, съгласно Наредба №1-209/22.11.2004год( ДВ.бр.107/2004год).

Чл.11.Паленето на огньове послучай Националния празник“3-ти март”
И “Сирни заговезни” да става само на предварително определените от Общинска администрация и органите за Пожарна Безопастност и Защита на населението места.
Чл.12./1/ При провеждане на масови мероприятия – събори, търговски изложения, състезания, концерти и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна защита и евакуация.
/2/ Наи- малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят Районата служба Пожарна Безопасност и Защита на населението – Благоевград с цел вземане на мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.
Чл.13.Собствениците и ръководителите на търговски, колтурни, спортни и други обекти за масово събиране на хора са длъжни да създават условия за безопасна евакуация, а посетителите да не нарушават тези условия.По време, когато в сградите пребивават хора всички евакуационни изходи трябва да са отключени.
Раздел ІІ. В личните дворове в населените места в общината
Чл.14/1/ Складирането на груб фураж /сено, слама, царевица и др./ може да бъде открито и в стопански постройки.
/2/Откритото складиране на груб фураж / балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разтояния между тях не по – малко от два метра, а извън групите разтоянието да е не по – малко от 6 метра.
/3/ Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна разтителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.
/4/ Забранява се открито складиране на груб фураж:
1.На разтояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/.
2.Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или улично платно.
3.Под електрически проводници, телефони кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.
/5/Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са спицялно пригодени за за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1.Разтоянията до жилищните сгради да са най-малко 6 метра.
2.Когато разтоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията на брандмауер.
Чл.15. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:
1.Дървеният фасониран материал и дърва за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разтояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е брандмауер/пожарозащитена стена/.
2.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Същите да са защитени от влага и вода.
3.Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване на чл.411 от Наредба №2 ПСТН- не – повече от 500 литра в таванско или сутеренно помещение за сгради І и ІІ степен на пожароустойчивост.
Чл.16./1/ Паленето на открит оган за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са спицялно пригодени за целта и са на разтояние не по – малко от 6 метра от отвори на сгради /прозорци и врати/, горими материали, плевни, навеси и др.
/2/ Мястото за палене на оганя да се почисти в радиус на три метра от горими отпадаци, предмети и суха трева.
/3/ Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на оганя при необходимост.
/4/ През цялото време оганя да не се оставя без надзор.
/5/ След приключване, огъня да се изгаси, като се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопастно място.
/6/ Забранява се паленето на огън при силен вятар.
Чл.17./1/Паленето на открит оган за изгаряне на отпадаци в частните дворове / Пролетно – есенно почистване/ да става по места, като се спазват следните менимални разтояния отстоящи от:
1.Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж най –малко 8 метра.
2.Короните на дърветата, електрическите и телеграфните проводници, оградите на съседите най-малко 4 метра.
3.Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
/2/ Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч, свързан с водопровода.
/3/ През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
/4/ След приключване , огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопастно място.
ГЛАВА ІV
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПСТНОСТ

Раздел І .През есенно – зимния сезон.
Чл.18. Отоплителните и вентилационни съоражения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.
Чл.19. Преди есенно – зимния отоплителен период, не по-късно от 01.10. отоплените съоражения сгради и инсталации в предприятията, фирмите и учережденията на територията на община Симитли се проверяват и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправните.
Чл.20. Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон. Те трябва да са омазани с вароциментов разтвор в подпокривното си пространство и да са защитени с розетки и ревизионни вратички отвори.
Чл.21. За печките се спазват следните изисквания:
1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка/при горим под/
2.Да са на разстояние не по – малко от 80 см. от горими материали.
3.Димоотводите търби  да са с еднакви диаметри, плътно заустени , добре укрепени и монтирани на разтояние не по-малко от 80 см. от горими предмети.
Чл.22.Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за пожарна и аварийна безопасност във връзка с безопастноста , експлоатацията на различните видове отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови /.
Чл.23./1/ Ръководителите на обекти издават заповед, с която назначават начина на отопление и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди. Копие от заповедта се изпраща в Района служба Пожрна Безопастност и Защита на населението – Благоевград.
/2/ На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.
Раздел ІІ В горите

Чл.24/1/ След обявяване на пожароопасния сезон кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи. За целта изготвят списък на членовете на гасаческата група.В списъка се опоменава още начина на оповестяване, време и място за събиране, превозни средства за транспортиране и място за събиране, превозни средства за транспортиране и подръчните инструменти ползвани при гасене на пожар.
/2/ Кметът на населеното място инструктира членовете на гасаческите групи във връзка със спазване на изискванията по техника на безопастност по отнушение на дейността.
/3/ Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното место или упълномощеното от него лице.
/4/ Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите Държавния противопожарен контрол съвметно с кметовете или кметските наместници на съответнито населено място.
/5/ Копие на списъка по ал.1 се изпраща в Районата служба Пожарна Безопасност и Защита на населението – Благоевград.
Чл.25. Кметовете на населени места и кметски наместници изпълняват задълженията по “Оперативен план” на съответното Държавно лесничейство.
Чл.26.Забранява се паленето на огън и в горите и извършване на дейността, които могат да доведат до запалвания и пожари.
Раздел ІІІ Повреме на жътвената кампания.
Чл.27./1/ Кметовете и кметските наместници по населени места организират и провеждат мероприятия за :
1.Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № І- 153/1999год.(Обн.ДВ бр. 77/99год).сред населението, както и за повишване на готовността му за предотвартяване и гасене на пожари.
2.Осигуряване на денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на компанията.
3.Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
4.Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода на восачна зрелост.
5.Използване при нужда на гасаческата група по чл.24.
Чл.28/1/ Забранява се гражданите , туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки и да:
1.Използват открит огън и да пушат на разтояние по-малко от педесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрелост до окончателно прибиране на
2.Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
Чл.29.Земеделски кооперации, частни стопани и фирми, имащи отношение по прибирането и съхраняването на реколтата са длъжни стриктно да спазват изискванията на Наредба 1 – 153/1999год./обн.ДВ бр.77/99год./за опазването на земеделските обекти и зърнените храни от пожари.
Чл.30.Забранява се паленето на стърнища.
ГЛАВА ІV
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.За допуснати нарушения на тази наредба органите за Държавен противопожарен контрол към Района служба Пожарна Безопастност и Защита на населението –Благоевград издават на нарушителите писмено предупреждение, противопожарно разпореждане или Акт за установяване на административно нарушение.
Чл.32.Наказателните постановления за съставяне актове за административно нарушение от кмета на Община Симитли.
Чл.33.За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните се наказват с глоба от 20 до 200лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл.34. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Наредбата влиза в сила 7 дни след приемането и на сесия на Общински съвет – Симитли.
§2.Наредбата се издава на основание чл.21 от Закона за местното самуправление и местната администрация.
§3.За неуредени в тази Наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните нормативни актове  по пожарна и аварийна безопасност.
§4.Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Кмета на Община – Симитли и Районата служба Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград.
§5.Настоящата Наредба с Решение №443, Протокол № 36 от 19.07.2007 година.

 

 

Председател
На ОбС – Симитли:
/Св.Атанасовска/