Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е : 
Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква М.Землище на с.Черниче, община Симитли:7. Лекарски кабинет с площ от 20 кв.м., манипулационна с площ от 14 кв. м. и по ½ ид. ч. от следните помещения: чакалня с площ от 13 кв.м., санитарен възел с площ от 10 кв.м. и предверие с площ от 12 кв.м., находящи се в СЗУ – с. Черниче, с обща ползвана площ от 51,50 кв.м. и граници съгласно приложена схема, които да се използват за оказване на първична медицинска помощ.
II. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:1.Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 5643,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин четиридесет и три кв.м.) по регулационния план на Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 650/06.11.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика „МАРЕЛИ” ЕООД  с ЕИК 831806677, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Люлин” 722, №2,  управлявано и представлявано от Марио Серафимов Терзийски с ЕГН 6901134380, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 1823,60/5643,00 ид.ч. (хиляда осемдстотин двадесет и три цяло и шестдесет върху пет хиляди шестстотин четиридесет и три цяло идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети) по регулационния план на гр. Симитли.

ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:            А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 105 лв.            Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  29 000 лв.
ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,Апостол Апостолов КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ