Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09. 2017г. Общинска администрация  гр. Симитли публично  обявява копие от коригирана и актуализирана информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение : „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура / инсталация за предварително третиране на битови отпадъци , компостираща инсталация  за разделно събрани биоразградими отпадъци/за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли , Рила, Кочериново и Бобошево” .

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изменение на техническите парамети на инсталациите за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, инсталация за контейнерно компостиране на сортираните биоразградими отпадъци и предварително третиране /сепариране/ на смесени битови отпадъци предвидени в работния проект към инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците , регион Благоевград, Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли , Рила, Кочериново и Бобошево” .

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изграждане инсталация за компостиране с капацитет 2 600т/г., инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци с капацитет 15 950 т/ год. и инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 37 750 т/г.

Пълната информация за инвестиционното предложение  ще се намира на разположение в Общинска администрация – Симитли , служба „Екология” в рамките на работния ден. 

В рамките на 14 –дневен срок от датата на обявяване в Общинска          администрация- гр. Симитли  ще се приемат  възражения, мнения и  становища.

КМЕТ:................................

/Ап. Апостолов/