Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 г публикуван на 16.03.2020г.

Отчет /Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Симитли за 2019 г.

"Нов евро проект стартира в Община Симитли по Оперативна програма "Околна среда" с наименование "„Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли" по Договор за БФП № BG16M1OP002-2.010-0030-C01, по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020", Приоритетни оси: „Отпадъци" по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" - публикувана на 16.04.2020г.

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли"

„Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ "Св. Св. Кирил и Методиий", с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли“.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР - Пътен проект на община Симитли

Типови профили - модел - публикувано на 09.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации - публикувана на 09.09.2016 г.

Примерен - незадължителен образец на оферта община Симитли - публикуван на 09.09.2016 г.

Заповед за определяне на разход - публикувана на 16.09.2016 г.

Оферта Интерхолд пазарни консултации - публикувана на 16.09.2016 г. 

Оферта Парсек груп - публикувана на 16.09.2016 г. 

Оферта Растер пазарни консултации - публикувана на 16.09.2016 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Училище - Симитли

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Училище-2 - Симитли