Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До 
Антон Спасов Бачев
ул. “Надежда ”, № 8 
гр.Симитли    
«Димана Агро» ЕООД  
общ.Хаджидимово 
с.Лъки
 
                 Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - РУП- работен устройствен план за   УПИ ХLІІ –1437, УПИ ХLІ –1437, УПИ ХL –1437, УПИ ХХХІХ -1437,       УПИ ХХХVІІІ -1437, УПИ ХХХVІІ -1437, УПИ ХІХ -1437,  УПИ ХХVІІІ -1437,         УПИ ХХVІІ -1437, УПИ ХХVІ -1437,  кв. 7 по плана на гр.Симитли и ПУП-ПЗ / план за застрояване / за  ХLІІ –1437 и ХLІ  –1437, кв.7  по плана на гр.Симитли.  
                  В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, отдел СУСК.
 Кмет:...................................                                              
 /Апостол Апостолов/

До

                        Антон Спасов Бачев

ул. “Надежда ”, № 8

гр.Симитли   

 

                  

«Димана Агро» ЕООД  

общ.Хаджидимово

                         с.Лъки

 

 

 

                         Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - РУП- работен устройствен план за   УПИ ХLІІ –1437, УПИ ХLІ –1437, УПИ ХL –1437, УПИ ХХХІХ -1437,       УПИ ХХХVІІІ -1437, УПИ ХХХVІІ -1437, УПИ ХІХ -1437,  УПИ ХХVІІІ -1437,         УПИ ХХVІІ -1437, УПИ ХХVІ -1437,  кв. 7 по плана на гр.Симитли и ПУП-ПЗ / план за застрояване / за  ХLІІ –1437 и ХLІ  –1437, кв.7  по плана на гр.Симитли.           

                         В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, отдел СУСК.

 

 

 

 

 

                    Кмет:...................................                                                                              /Апостол Апостолов/