Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Документи

финансови и ТСУ

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.03.2020г. - публикуван на 27.04.2020 година

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.12.2019г. - публикуван на 21.02.2020г.

Решение №42 публикувано на 18.02.2020 г.

Месечни отчети за 2019

Вътрешни правила

Харта на клиента

Етичен кодекс

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Симитли2016 г.

Бюджет на Ощина Симитли за 2017 г.

Месечен отчет на Община Симитли за 01.2017 г.

Бюджет - план за 2017 и Тримесечни отчети - 1 и 2 тримесечие за 2017 г

Тримесечен отчт за трето тримесечие за 2017 г. - публикувано на 06.11.2017

Тримесечен отчт за четвърто тримесечие за 2017г. и ГФО за 2017 г. - публикувано на 06.03.2018

Заповед бюджетни сметки 2018

Заповед за разпределение на с-вата по формула 2018

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н   П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 8 - публикуван на 10.02.2018 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - публикувани на 05.03.2018 г.

Отчет на финансов ефект на плана за оздравяване на община Симитли  към 31.03.2018 г. - публикувано на 27.04.2018 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА - публикувано на 27.04.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА - публикуван на 27.07.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА - публикуван на 24.10.2018 г.

Заповед за одобряване на подробни устройствени планове за 2018г.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за 2018г.

Издадени разрешения за строеж за 2018г.

Заповед за допускане изменение на подробни устройствени планове за 2018г.

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н   П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 9 - публикуван на 10.02.2019 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за 2018 г. - публикувани на 28.02.2019г.

РЕШЕНИЕ №1049 - публикувано на 06.06.2019г.

РЕШЕНИЕ №1116 - публикувано на 17.09.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първи месец на 2019 г. - публикувани на 20.02.2019г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА - публикуван на 21.02.2019 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - публикуван на 01.03.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за втори месец на 2019 г. - публикувани на 20.03.2019г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА - публикуван на 07.05.2019 г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първо тримесечие на 2019 г. - публикувани на 30.04.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за четвърти месец на 2019 г. - публикувани на 20.05.2019г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ЗА 2018 г. - пъбликуван на 31.05.2019г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ КЪМ 30.06.2019 г. публикувани на 25.07.2019г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ВТОР ТИМЕСЕЧИ 2019г. - публикувани на 25.07.2019г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ КЪМ 30.0.2019 г. - публикуван на 25.10.2019г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ - публикуван на 30.10.2019г.