Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Документи

финансови и ТСУ

Вътрешни правила

Харта на клиента

Етичен кодекс

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Симитли2016 г.

Бюджет на Ощина Симитли за 2017 г.

Месечен отчет на Община Симитли за 01.2017 г.

Бюджет - план за 2017 и Тримесечни отчети - 1 и 2 тримесечие за 2017 г

Тримесечен отчт за трето тримесечие за 2017 г. - публикувано на 06.11.2017

Тримесечен отчт за четвърто тримесечие за 2017г. и ГФО за 2017 г. - публикувано на 06.03.2018

Заповед бюджетни сметки 2018

Заповед за разпределение на с-вата по формула 2018

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н   П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 8 - публикуван на 10.02.2018 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - публикувани на 05.03.2018 г.

Отчет на финансов ефект на плана за оздравяване на община Симитли  към 31.03.2018 г. - публикувано на 27.04.2018 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА - публикувано на 27.04.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА - публикуван на 27.07.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА - публикуван на 24.10.2018 г.

Заповед за одобряване на подробни устройствени планове за 2018г.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за 2018г.

Издадени разрешения за строеж за 2018г.

Заповед за допускане изменение на подробни устройствени планове за 2018г.

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н   П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 9 - публикуван на 10.02.2019 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за 2018 г. - публикувани на 28.02.2019

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първи месец на 2019 г. - публикувани на 20.02.2019

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА - публикуван на 21.02.2019 г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за втори месец на 2019 г. - публикувани на 20.03.2019

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА - публикуван на 07.05.2019 г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първо тримесечие на 2019 г. - публикувани на 30.04.2019

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за четвърти месец на 2019 г. - публикувани на 20.05.2019

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ЗА 2018 г. - пъбликуван на 31.05.2019