Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана за провеждане на информационна среща - МИГ - Струма

Покана за провеждане на информационна среща - МИГ - Струма

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОТНОСНО

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 1.3 ОТ ПРОЕКТА

6 ЯНУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

С. СТРУМЯНИ

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ,

С. СТРУМЯНИ, ПЛ. „7-МИ АПРИЛ” № 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящата информационна среща заинтересованите страни и местната общност от община Струмяни ще бъдат запознати с процеса на разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ „Струма” и допустимите мерки, които ще бъдат включени в нея.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Струмяни, да вземете участие в информационната среща за популяризиране процеса на разработка на Стратегията, на която ще ви бъде представена информация за:

  • Стратегията за ВОМР – инструмент за финансиране на проекти на бенефициенти от територията на МИГ „Струма”;
  • Прилагане на подхода за ВОМР на територията на МИГ „Струма” в рамките на оперативните програми, действащи в България и ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Основните допустими мерки, които ще бъдат включени в Стратегията за ВОМР.
  • За какво ще могат да кандидатстват местните заинтересовани страни?

Чрез активна дискусия ще бъде направено теренно проучване на нагласите на заинтересованите страни за кандидатстване с проекти по Стратегията за ВОМР, както и попълнени специализирани анкетни карти.

Срещата ще се проведе на 6 януари 2017 г., петък от 10:00 ч. в заседателната зала на община Струмяни, намираща се на адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми април” № 1.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и тел. +359 882 444 844 

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли