Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли         

Господин Христов,

 Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :  

 

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване се добавя:1. Урегулиран поземлен имот II (втори), находящ се в кв. 2 (втори), целият имот с площ от 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метра) по регулационния план на с.Градево, одобрен със Заповед №203/1965г. с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Север – УПИ I; изток – улица; юг – УПИ III; запад – край на регулацията в кв.2, по регулационния план на с.Градево, одобрен със Заповед №203/1965г.II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с. Долно Осеново, община Симитли, се добавя:35. Поземлен имот № 045020 (нула четири пет нула две нула), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Герова махала”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 13.340 дка. (тринадесет декара и триста и четиридесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 045018 – нива на насл.на Китан Георгиев Митев; имот № 045017 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 045019 – нива на насл.на Китан Георгиев Митев; имот № 045017 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000053 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000213 – полски път на Община Симитли-ПП.36. Поземлен имот № 082027 (нула осем две нула две седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Горбаница”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 6.285 дка. (шест декара двеста осемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 082026 – нива на Община Симитли; имот № 000279 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”; имот № 082028 – нива на Община Симитли;  имот № 000287 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”.III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:16. Терен от 8 (осем) квадратни метра, находящ се в Урегулиран поземлен имот III (трети) с пл.сн. № 701 (седемстотин и едно), находящ се в кв 49 /четиридесет и девети/ по плана на гр. Симитли – частна общинска собственост, представляващ Петно № 1, който терен да се използва за поставяне на временен обект, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с. Полена, община Симитли, се добавя:4. Поземлен имот № 109006 (едно нула девет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.760 дка. (един декар седемстотин и шестдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000128 – водно течение на Държавата - МОСВ; имот № 109005 – нива на Община Симитли; имот № 109004 – нива на насл. на Димитър Николов Кермитчиев; имот № 109003 – нива на Община Симитли;  имот № 000028 – жил.територия на мах. Ширината; имот № 109007 – нива на Стоян Димитров Заеков. 

V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:    

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 860лв.           

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 2 500лв.
VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ