Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОтАпостол Апостолов - Кмет на Община Симитли ОТНОСНО:

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли          Господин Христов,

 Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква Г.”Поземлени имоти в землището  с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Поземлен имот № 008001 (нула нула осем нула нула едно), с начин на трайно ползване “Храсти”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Ормана”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 1.670 дка. (един декар шестстотин и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 008005 – нива на насл. на Стоян Илиев Безин; имот № 000216 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000127 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров; имот № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008002 – нива на насл. на Димитър Ангелов Петрунов; имон № 008003 – нива на Севда Лазарова Кюпова и др.; имот № 008004 – нива на Георги Стоименов Димитров.ІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с.Ракитна, община Симитли, се добавя:3. Поземлен имот № 012011 (нула едно две нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Езерото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.230 дка. (един декар и двеста и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000028 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 012010 – нива на насл.на Петър Ангелов Йомов; имот № 012012 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски; имот № 012015 – нива на насл.на Владо Тодоров Мангелски.ІІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:4. Поземлен имот № 103009 (едно нула три нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Бялата чешма”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.590 дка. (два декара и петстотин и деветдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 103008 – нива на насл.на Борис Стойчев Равначки; имот № 103005 – нива на насл.на Стойчо Николов Равначки; имот № 000131 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 103023 – нива на Община Симитли; имот № 103022 – нива на Александър Методиев Димов; имот № 103012 – нива на Цветанка Методиева Угренова и др.; имот № 103010 – нива на насл. на Димитър Михайлов Димов.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква К.Землище на с.Железница, община Симитли, както следва:14. Поземлен имот № 002050 (нула нула две нула пет нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.592 дка. (един декар и петстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002051– нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002049 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002052– нива на Община Симитли.15. Поземлен имот № 002052 (нула нула две нула пет две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.199 дка. (един декар и сто деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002058 – изоставена нива на насл. на Спас Стоименов Марински; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002057– нива на Община Симитли.16. Поземлен имот № 002053 (нула нула две нула пет три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 2.474 дка. (два декара и четиристотин седемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002050 – нива на Община Симитли; имот № 002044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002046 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002054 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли.17. Поземлен имот № 002056 (нула нула две нула пет шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.637 дка. (шестстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002057 – нива на Община Симитли; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002053 – нива на Община Симитли; имот № 002055 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.18. Поземлен имот № 002057 (нула нула две нула пет седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.992 дка. (един декар и деветстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002062 – изоставена нива на насл.на Миленко Николов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002052 – нива на Община Симитли; имот № 002056 – нива на Община Симитли имот № 002063 – нива на Санде Христов Воденичарски.19. Поземлен имот № 002059 (нула нула две нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.856 дка. (осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002051 – нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев; имот № 002058 – изоставена нива на насл.на Спас Стоименов Марински; имот № 002061 – изоставена нива на насл.на Стоица Костадинов Марински; имот № 002060 – изоставена нива на насл.на Георги Попниколов Гоцев.20.Поземлен имот № 002033 (нула нула две нула три три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 3.866 дка. (три декара и осемстотин шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002034 – изоставена нива на насл. на Стоица Костадинов Марински; имот № 002035 – нива на Община Симитли; имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002031 – изоставена нива на насл. на Георги Попниколов Гоцев.21. Поземлен имот № 002035 (нула нула две нула три пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 4.542 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002033 – нива на Община Симитли; имот № 002030 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 001055 – полски път на Община Симитли-ПП. 22. Поземлен имот № 002036 (нула нула две нула три шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Лозята”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.498 дка. (четиристотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001055– полски път на Община Симитли-ПП;Имот № 002037 – нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачов.23. Поземлен имот № 002037 (нула нула две нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дуните”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 0.352 дка. (триста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002039 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 002038 – жил.територия на мах.Бачова; имот № 002036 – нива на Община Симитли.24. Поземлен имот № 002302 (нула нула две три нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дръвеняко”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.475 дка. (един декар и четиристотин седемдессет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 002308 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 002303 – нива на насл.на Иванка Николова Христова; имот № 000578 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 002301 – нива на насл.на Костадин Спасов Баче.25. Поземлен имот № 002039 (нула нула две нула три девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Дома”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 12.369 дка. (дванадесет декара и триста шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на Община Симитли;Имот № 002040 – пасище, мера на насл. на Санде Петров Тупаров; имот № 002041– пасище, мера на Община Симитли; имот № 002043 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 002038 – жил. тер. на мах. Бачова; имот № 002037– нива на Община Симитли.26. Поземлен имот № 002006 (нула нула две нула нула шест), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Валого”, землището на с. Железница, целият имот с площ от 2.346 дка. (два декара триста четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 001984 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002007 – изоставена нива на насл. на Костадин Спасов Бачев; имот № 002004 – изоставена нива на община Симитли.V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 500лв.           

 Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 1 550лв.                                                                                                                                                                                                                    

 VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,                   

 КМЕТ: …………...................                                                               

         /Апостол Апостолов/