Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка за Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка за Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за Закона за обществените поръчки уведомявам всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето, община Симитли в участъка от т. 1 с координати Х - 4510997.69; У - 8486921.05 до т. 133 (резервоар), с координати Х - 4510878.35; У - 8485093.23”, ще се състои на 24.09.2014г. от 13.30 часа в Заседателната зала на ОбА - гр. Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.
КМЕТ: ……………………
/Апостол Апостолов/