Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПУП за ” Ел захранващ кабел 20 кV за МВЕЦ “Невразум” землище на с.Сенокос, общ.Симитли”

ПУП за ” Ел захранващ кабел 20 кV за МВЕЦ “Невразум” землище на с.Сенокос, общ.Симитли”

СЪОБЩЕНИЕ
Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план  за ” Ел захранващ кабел          20 кV за МВЕЦ “Невразум” землище на с.Сенокос, общ.Симитли”
Трасето на новопроектирания ел. захранващ кабел е разположено в землищата на с.Сенокос и с.Стара Кресна с обща дължина от 8 545,74 м., като от тях на територията на с.Сенокос  са 3 284,7 м.
Засегнати от сервитута на проектния ел.  кабел 20 кV  са следните имоти в землището на с.Сенокос:
- имот № 000 100 с  НТП –   местен път, собственост на общ.Симитли
-  имот № 000 129 с  НТП – местен път, собственост на общ.Симитли,
-  имот № 000 139 –  НТП  - път  ІV клас, собственост на общ.Симитли,
-  имот № 000 140 – НТП –   местен път, собственост на общ.Симитли,
-  имот № 000 141 – НТП  - път  ІV клас, собственост на общ.Симитли,
-  имот № 000 143  - мах.»Дякова»,
-  имот № 000 160 – НТП – пасище, мера, собственост на общ.Симитли,
-  имот № 023001  – НТП – пасище, мера, собственост на общ.Симитли
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.