Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Remove drifts of Predela, pulled and crashed buss

The deputy governor of Blagoevgrad Biser Mihaylov organize activities removing snow drifts roadside Predela the pass. After a heavy snowfall the road was narrow and the accumulated pushed off the roadway Snow told Darik Biser Mihaylov. The expansion of the road is done with a snow blower from Kyustendil.
Currently, traffic is regulated by the "Traffic Police". The same area was also injured bus for technical reasons, traveling from Razlog. Withdrawal operation is successful, and the bus was pulled with all necessary equipment, Mikhailov said.
By the end of the day normal traffic will be restored and the road cleared, assured za. district governor.
 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Notes

Съобщение
There are no translations available.

До

Станке Николов Кордев

ж.к.”Овча купел”  № 6, вх.Б, ет.3, ап.36

гр.София

Уведомявам Ви, че във връзка с искане изх.№ 624 / 04.12.17г. за допълване  на одобрен кадастрален план на с.Железница  е издаден акт № 1-Е от 08.01.18г. за допълване  на одобрения със Заповед № 50 от 1990г. кадастрален план на с.Железница  общ.Симитли.

Представена е скица – проект за допълване на кадастъра с границите на съсобствения Ви имот планосн.№ 153, / бивш имот планосн.№ 173 по кадастрален план одобрен със Заповед № 57 / 19.06.1995г. / изготвена от КАД ПРОЕКТ ЕООД   гр.Благоевград.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо, можете да се запознаете със   скицата  – проект и  подпишете съставения акт № 1-Е.

В противен случай можете да  направите писмени възражения, предложения и искания по същите до Община Симитли, отдел “СУСКЕ”.


Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /

 
Съобщение
There are no translations available.

До

Орхан Мюмюн Ахмед

обл.Смолян

общ.Мадан

гр.Мадан ул. „ Явор“ № 7 вх.А, ет.1 ап.1

Ралица Михайлова Иванова

обл.София

общ.Столична

гр.София ж.к.“ Свобода „ №29 вх.Б ет.6 ап.35

По повод заявление вх.№ 24 / 15.01.2018г. от Иво Занков Топузов и Мехмед Юсеинов Топузов.

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „Благоевградски Териториален кадастър” ЕООД гр.Благоевград за допълване /поправка/ границите на нов имот пл.сн.№ 506,  по плана с. Долно Осеново одобрен със Заповед № 82/08.05.1990г. и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразувания имот е с площ от 1,030 дка.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.  

ВРИД Кмет :

/Юл.Мишев/

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.

 
Съобщение
There are no translations available.

До

Венка Спасова Гечева

ж.к. “Люлин”, бл. №370, ет. 4, ап.17

гр. София

До

Read more...
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

Do you ensure that all citizens have equal access to information for administrative services and administrative services?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд