Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Remove drifts of Predela, pulled and crashed buss

The deputy governor of Blagoevgrad Biser Mihaylov organize activities removing snow drifts roadside Predela the pass. After a heavy snowfall the road was narrow and the accumulated pushed off the roadway Snow told Darik Biser Mihaylov. The expansion of the road is done with a snow blower from Kyustendil.
Currently, traffic is regulated by the "Traffic Police". The same area was also injured bus for technical reasons, traveling from Razlog. Withdrawal operation is successful, and the bus was pulled with all necessary equipment, Mikhailov said.
By the end of the day normal traffic will be restored and the road cleared, assured za. district governor.
 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Notes

Съобщение
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09. 2017г. Общинска администрация  гр. Симитли публично  обявява копие от коригирана и актуализирана информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение : „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура / инсталация за предварително третиране на битови отпадъци , компостираща инсталация  за разделно събрани биоразградими отпадъци/за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли , Рила, Кочериново и Бобошево” .

Read more...
 
Съобщение
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09. 2017г. Общинска администрация  гр. Симитли публично  обявява уведомление  за инвестиционно предложение от Община Благоевград „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура / инсталация за анаеробно разграждане на разделно събрани биоразградими отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на  регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли , Рила , Кочериново и Бобошево”.

Read more...
 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
There are no translations available.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:45.Поземлен имот № 083067 (нула осем три нула шест седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.132 дка. (сто тридесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли.46. Поземлен имот № 083077 (нула осем три нула седем седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.202 дка. (двеста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083078 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083076 – др.селскост.т. на Община Симитли.
II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:14. Поземлен имот № 100001 (едно нула нула нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Мездрата-2”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 0.572 дка. (петстотин седемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Землищна граница; имот № 100005 – нива на Емил Симеонов Илиев; имот № 100004 – нива на насл. на Илия Петров Младенов; имот № 100003 – нива на Община Симитли; имот № 100002 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 099004 – нива на Спас Василев Димов; имот № 099003 – нива на насл. на Стоян Михайлов Стоилов.

VІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 25 лв.

VІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

Do you ensure that all citizens have equal access to information for administrative services and administrative services?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд