Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Remove drifts of Predela, pulled and crashed buss

The deputy governor of Blagoevgrad Biser Mihaylov organize activities removing snow drifts roadside Predela the pass. After a heavy snowfall the road was narrow and the accumulated pushed off the roadway Snow told Darik Biser Mihaylov. The expansion of the road is done with a snow blower from Kyustendil.
Currently, traffic is regulated by the "Traffic Police". The same area was also injured bus for technical reasons, traveling from Razlog. Withdrawal operation is successful, and the bus was pulled with all necessary equipment, Mikhailov said.
By the end of the day normal traffic will be restored and the road cleared, assured za. district governor.
 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

There are no translations available.

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Notes

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
There are no translations available.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов - Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  6. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), целият имот с площ от 98.67 кв.м. (деветдесет и осем квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №1468; север - улица; юг – край на регулацията, по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. 6. Урегулиран поземлен имот VIII (осми), находящ се в кв.91 (деветдесет и първи), целият имот с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IX, пл.сн.№1267; запад - УПИ VII; север - край на регулацията; юг – улица в кв.91 по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:26. Поземлен имот № 070101 (нула седем нула едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.106 дка. (сто и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.27. Поземлен имот № 070100 (нула седем нула едно нула нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.145 дка. (сто четиридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли.28. Поземлен имот № 070099 (нула седем нула нула девет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.221 дка. (двеста двадесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имат № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.29. Поземлен имот № 070098 (нула седем нула нула девет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.259 дка. (двеста петдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли.
ІІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:22.Поземлен имот № 100003 (едно нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.118 дка. (един декар сто и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000121 – полски път на община Симитли-ПП. 23. Поземлен имот № 100004 (едно нула нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.140 дка. (един декар сто и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли.24. Поземлен имот № 100006 (едно нула нула нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.484 дка. (два декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100007 – изоставена нива на насл.на Стойне Алексов Милчев; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли. 25. Поземлен имот № 100008 (едно нула нула нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.666 дка. (четири декара шестстотин шестдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли. 26. Поземлен имот № 100009 (едно нула нула нула нула девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.997 дка. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100010 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов. 27. Поземлен имот № 100012 (едно нула нула нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.371 дка. (седем декара триста седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП. 28. Поземлен имот № 100013 (едно нула нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.729 дка. (седем декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100015 – изоставена нива на насл.на Илинка Вангелова Докузова; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100010 – изоставена нива насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100016 – изоставена нива на община Симитли.29. Поземлен имот № 141001 (едно четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.171 дка. (четири декара сто седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 141002 – изоставена нива на насл.на Йордан Лазаров Гоцев; имот № 142030 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000183 – полски път на община Симитли-ПП.
ІV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 420 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  6 370лв.            

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва: 

-   Разходи за оценки се завишават с 240 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1200 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 
Покана
There are no translations available.

П О К А Н А

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението, във връзка с Решение на УС от 17.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.07.2017 от 10.00 часа в сградата на Община Симитли

Read more...
 
Съобщение
There are no translations available.

До 
Антон Спасов Бачев
ул. “Надежда ”, № 8 
гр.Симитли    
Read more...
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

Do you ensure that all citizens have equal access to information for administrative services and administrative services?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд