Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:5. Поземлен имот № 097001 (нула девет седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.090 дка. (един декар и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097002 – населено място на мах. „Марево”; имот № 097014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000723 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.6. Поземлен имот № 097014 (нула девет седем нула едно четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.605 дка. (два декара шестстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097004 – изоставена нива на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 097012 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 097015 – др.селскост.тер. на община Симитли;  имот № 000723 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли; имот № 097002 – населено място на мах. Марево; имот № 097001 – ливада на община Симитли;имот № 000212 – полски път на община Симитли-ППII.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:41. Поземлен имот № 427010 (четири две седем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.946 дка. (деветстотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000712 – залесена терит. на ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; имот №000683 – др. селскост. тер. на Община Симитли; имот №427011 – др. селскост. тер. на Община Симитли.42. Поземлен имот № 511001 (пет едно едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селксост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.152 дка. (сто петдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; №427007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №511002 – др.селкост.тер. на Община Симитли.43. Поземлен имот № 511003 (пет едно едно нула нула три) с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.701 дка. (седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 511004 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000683 – др. селскост.тер. на Община Симитли; имот № 427007 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000712 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
ІІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 70 лв.

  ІV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ             

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Юлиан Александров Мишев –  временно изпълняващ длъжността кмет на община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:
I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  10. Урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 2819 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветнадесет квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.18; югоизток – улица; югозапад – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.16; северозапад - улица.
11. Урегулиран поземлен имот XIII (тринадесети) с пл.сн.№372 (триста седемдесет и втори), находящ се в кв.72a (седемдесет и втори „а”), целият имот с площ от 555.49 кв.м. (петстотин петдесет и пет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра), отреден за „Смесено предназначение” по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ XII с пл.сн. №1532; югоизток – УПИ X с пл.сн. №372; югозапад – УПИ V с пл.сн. № 393 и УПИ III с пл.сн. №372; северозапад – УПИ VI с пл.сн. №1461 и улица в кв.72a по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли.  
12.   Урегулиран поземлен имот VIII (осми), пл.сн. № 133 (сто тридесет и трети), находящ се в кв.25 (двадесет и пети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 142,143/1951г., изменен със Заповед № 119/13.06.2001г. и Заповед № 418/13.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване” с ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ 289.60 кв. м. (двеста осемдесет и девет квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – УПИ IX с пл.сн. №133; югоизток – УПИ X с пл.сн. №133; югозапад – улица; северозапад – улица.13. Урегулиран поземлен имот ¬ХХ (двадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 14 (четиринадесети), целият имот  с площ от 4286,80 кв.м. (четири хиляди двеста   осемдесет и шест кв.м. и осемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ ХV,ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ, пл.сн.№ 1437, кв.14; Югоизток – улица и УПИ ХІХ, пл.сн. №1437, кв.14; Югозапад – УПИ ХХІ, пл.сн.№ 1437, кв.14, пешеходна алея; Северозапад – УПИ ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,пл.сн.№1437,кв.14.
II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваБ.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли, се добавя: 1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№157 (сто петдесет и седми), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 791 кв.м. (седемстотин деветдесет и един квадратни метра) по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Северозапад – за спортна площадка; североизток – за спортна площадка; югоизток – УПИ II с пл.сн. №125; югозапад – улица по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли.   III. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваГ.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли, се добавя:1.Урегулиран поземлен имот І (първи), находящ се в кв. 51 (петдесет и първи), целият имот с площ от 663,87 кв.м. (шестстотин шестдесет и три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 521/28.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден „за обществено обслужване” , с ЕКАТТЕ 40052, ведно с построените в имота:- сграда,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 131 кв.м.(сто тридесет и един кв.м.), построена през 1962г. (хиляда деветстотин шестдесет и втора година);- сграда,  1 (един) етаж, МС със застроена площ от 117 кв.м.(сто и седемнадесет кв.м.), построена през 1951г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година);- масивен гараж, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 26 кв.м.(двадесет и шест кв.м.), построена през 1964г. (хиляда деветстотин шестдесет и четвърта година), търпим строеж по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, съгласно Удостоверение № 46/26.09.2017 г. на главния архитект на община Симитли, при граници на имота: Североизток – УПИ ІІІ; Югоизток – улица; Югзапад – улица; Северозапад – улица, кв.51, по регулационния план на с. Крупник.   
IV. I. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:2. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети), целият имот  с площ от 5966 кв.м. (пет хиляди деветстотин шестдесет и шест квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община Симитли отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика ЕТ”АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ-ЧАПА” ЕИК201185963, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 2204,30/5966 ид.ч. (две хиляди и четири цяло и тридесет върху триста пет хиляди деветстотин шестдесет и шест идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети) по регулационния план на гр. Симитли.3. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем), целият имот с площ от 439,92 кв.м. (четиристотин тридесет и девет квадратни метра и деветдесет и два квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 505/22.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 40052, между община Симитли и съсобственика Васко Георгиев Атанасов с ЕГН 5901140246, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 14,92/439,92 ид.ч. (четиринадесет цяло и деветдесет и две върху четиристотин тридесет и двете цяло и деветдесет и две идеални части) от Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем) по регулационния план на с.Крупник.
V.В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:47.Поземлен имот № 034008 (нула три четири нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Кюсева м-ла”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 49.003 дка. (четиридесет и девет декара и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 034001 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000115 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034009 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов;  имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034011 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034007 – пасище,мера на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034006 – пасище,мера на Община Симитли; имот № 000105 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП.
48. Поземлен имот № 061027 (нула шест едно нула две седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.265 дка. (двеста шестдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061026 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 061022 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.
49. Поземлен имот № 061024 (нула шест едно нула две четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.453 дка. (четиристотин петдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061023 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №061002 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 061025 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.


VІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 600 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  244 560лв.           

 VІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

 -   Разходи за оценки се завишават с 1200 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1440 лева.

 

 

С уважение,                 

ВрИДКмет на община Симитли:...................................

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.

 /Юлиан Мишев/

 
Становище на АПИ - АМ Струма

Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените срещи за обществено обсъждане на докладите  - лот 3.2 - АМ Струма

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд