Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Tuesday, 27 February 2024 15:17
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

ПОКАНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми дами и господа,

Звено за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион организира публични обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/, по която Община Симитли е партньор.

Обществените обсъждания на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ ще се проведат по следния график:

НА 18.04.2024 Г. ОТ 15:30 Ч. В ГР. БЛАГОЕВГРАД, ЗАЛА „22 СЕПТЕМВРИ“;

НА 22.04.2024 Г. ОТ 15:00 Ч. В ГР. СИМИТЛИ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №1;

НА 23.04.2024 Г. ОТ 12.00 Ч. В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЕТ. 1.

Read more...
 
Съобщение за заседания на всички постоянни комисии към ОбС - Симитли
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 03.04.2024 година /сряда/ ще проведе заседание

на всички ПК – 17:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Симитли при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Брежани, община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

2.Вземане на решение за възлагане на Кмета на община Симитли да внесе искане чрез Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград до Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно и безсрочно управление на Община Симитли, следния имот - публична държавна собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот XXIII, в кв.88, отреден за „обществено обслужване" по регулационния план на гр.Симитли, целият имот с площ от 1835 кв.м., ведно с построените в имота сгради.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3.Вземане на решение за даване на съгласие да бъде извършено изграждане на подпорна стена на улица „Еделвайс" в гр.Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4.Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Симитли за издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Струма „Симитли, Кресна и Струмяни", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5.Вземане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху нея сграда Илияна Спасова Кордева и Стефан Спасов Кордев, недвижим имот недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХІ, пл.сн. № 83, находящ се в кв. 10 по регулационния план на с. Железница.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6.Вземане на решение за отпускане на еднократни финансови помощи за подпомагане на ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – град Симитли.

Докл.Предс. КМСНБЕПП

7.Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл.Предс.КСДЗГООСВ

8.Вземане на решение за закупуване на съдове за битови отпадъци чрез натрупана сума от месечните обезпечения и отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 04.04.2024 година /четвъртък/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Брежани, община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

2.Вземане на решение за възлагане на Кмета на община Симитли да внесе искане чрез Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград до Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно и безсрочно управление на Община Симитли, следния имот - публична държавна собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот XXIII, в кв.88, отреден за „обществено обслужване" по регулационния план на гр.Симитли, целият имот с площ от 1835 кв.м., ведно с построените в имота сгради.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3.Вземане на решение за даване на съгласие да бъде извършено изграждане на подпорна стена на улица „Еделвайс" в гр.Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4.Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Симитли за издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Струма „Симитли, Кресна и Струмяни", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5.Вземане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху нея сграда Илияна Спасова Кордева и Стефан Спасов Кордев, недвижим имот недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХІ, пл.сн. № 83, находящ се в кв. 10 по регулационния план на с. Железница.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6.Вземане на решение за отпускане на еднократни финансови помощи за подпомагане на ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – град Симитли.

Докл.Предс. КМСНБЕПП

7.Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл.Предс.КСДЗГООСВ

8.Вземане на решение за закупуване на съдове за битови отпадъци чрез натрупана сума от месечните обезпечения и отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд