Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов - Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  6. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), целият имот с площ от 98.67 кв.м. (деветдесет и осем квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №1468; север - улица; юг – край на регулацията, по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. 6. Урегулиран поземлен имот VIII (осми), находящ се в кв.91 (деветдесет и първи), целият имот с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IX, пл.сн.№1267; запад - УПИ VII; север - край на регулацията; юг – улица в кв.91 по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:26. Поземлен имот № 070101 (нула седем нула едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.106 дка. (сто и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.27. Поземлен имот № 070100 (нула седем нула едно нула нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.145 дка. (сто четиридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли.28. Поземлен имот № 070099 (нула седем нула нула девет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.221 дка. (двеста двадесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имат № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.29. Поземлен имот № 070098 (нула седем нула нула девет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.259 дка. (двеста петдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли.
ІІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:22.Поземлен имот № 100003 (едно нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.118 дка. (един декар сто и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000121 – полски път на община Симитли-ПП. 23. Поземлен имот № 100004 (едно нула нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.140 дка. (един декар сто и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли.24. Поземлен имот № 100006 (едно нула нула нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.484 дка. (два декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100007 – изоставена нива на насл.на Стойне Алексов Милчев; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли. 25. Поземлен имот № 100008 (едно нула нула нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.666 дка. (четири декара шестстотин шестдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли. 26. Поземлен имот № 100009 (едно нула нула нула нула девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.997 дка. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100010 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов. 27. Поземлен имот № 100012 (едно нула нула нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.371 дка. (седем декара триста седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП. 28. Поземлен имот № 100013 (едно нула нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.729 дка. (седем декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100015 – изоставена нива на насл.на Илинка Вангелова Докузова; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100010 – изоставена нива насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100016 – изоставена нива на община Симитли.29. Поземлен имот № 141001 (едно четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.171 дка. (четири декара сто седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 141002 – изоставена нива на насл.на Йордан Лазаров Гоцев; имот № 142030 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000183 – полски път на община Симитли-ПП.
ІV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 420 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  6 370лв.            

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва: 

-   Разходи за оценки се завишават с 240 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1200 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 
Покана

П О К А Н А

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението, във връзка с Решение на УС от 17.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.07.2017 от 10.00 часа в сградата на Община Симитли

Read more text
 
Съобщение
До 
Антон Спасов Бачев
ул. “Надежда ”, № 8 
гр.Симитли    
Read more text
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд